Browsing Tag

simptcp

معرفی پروتکل Chargen

پروتكل (Character Generator Protocol) CHARGENيكي از پروتكلهاي مورد استفاده در شبكه اينترنت است كه براي مديريت، اشكالزدايي و تست از راه دور استفاده ميشود. سرويس Chargenبدون توجه به ورودي به سادگي داده را ارسال ميكند. اين پروتكل به حملات شنود…