آشنایی و معرفي System Center Operation Manager 2012 R2

سازمان؛ کوچک يا بزرگ؛ عموما وابسته به زيرساخت هاي IT خود هستند. بزرگ ترين وظيفه دپارتمان هاي IT نگه داري از اين زيرساخت ها است. گسترش ابزار ها و کاربرد ها IT سبب شده است مانيتورينگ اين سرويس ها به صورت سنتي امکان پذير نباشد و نيازمند ابزار هاي جديدي براي مانيتورينگ زيرساخت هاي IT سازمان هاي وجود دارد. عملکرد (performance) مناسب زيرساخت ها و در دسترس بودن آن ها دو نکته حياتي براي دپارتمان هاي IT است.

با استفاده از اين ابزار يکپارچه، امکان مانيتورينگ به شکل جامع فراهم شده و سبب مي گردد سازمان با مانيتورينگ يکپارچه عملکرد، دسترسي پذيري سرويس ها را با تدوين برنامه ريزي؛ تضمين کند. اين امر سبب مي گردد تا تعيين عوامل مشکلات آسان تر گردد و همچنين با مانيتورينگ دقيق و شناسايي چالش ها، از وقوع هر گونه اختلال در سرويس ها، زيرساخت ها و ديوايس ها جلوگيري به عمل آيد. توزيع جغرافيايي و کمي سبب مي گردد تا چالش هاي پيش روي و ريشه يابي خطاها، با دشواري رو به رو شده و يا امکان پذير نباشد. با استفاده از يک سامانه يکپارچه، اين امکان حاصل مي گردد تا گزارشات جامع يکپارچه با دقت بالا، دپارتمان IT سازمان بتواند اقدامات لازم در زمان لازم اعمال نمايد و با استفاده از ساير راهکار هاي system center با تغيير سياست ها (policy) و جريان هاي کاري (work flow) از بروز اختلال ها و يا کاهش عملکرد سيستم جلوگيري نمايد همچنين دپارتمان IT قادر مي شود رويه اي خودکار جهت اعمال در سرويس ها، ديوايس ها و کلاينت ها اتخاذ نمايد. اين ابزار پيشرفته مي تواند اشيايي که سالم نيستند را شناسايي کنند و پيام هشدار توليد کند تا با شناسايي مشکلات پيش از وقوع آن ها اهداف نگه داري زيرساخت هاي IT ذکر شده محقق گردند.

۱- زيرساخت SCOM يک Management Group مولفه ي بنيادين براي مانيتور اشياء مي باشد. يک Management Group شامل يک Management Server، Operational Database و Reporting data warehouse database است:

مولفه توضيح
Management server نقطه مرکزي جهت مديريت Management Group و ارتباط با DB است. يک Management Group مي تواند شامل يک يا چند Management Server باشد. Operational database يک SQL database است که شامل تمام داده هاي تنظيمات Management Group است. همچنين شامل تمام داده هاي جمع آوري شده و پردازش شده براي Management Group است. اين DB داده هاي کوتاه مدت را نگه داري مي کند (به صورت پيش فرض براي ۷ روز) Data warehouse database يک SQL database براي نگه داري داده هاي مانيتورينگ و هشدار ها در طولاني مدت. داده هاي توليد شده، علاوه بر DB فوق در اين DB نيز ذخيره مي گردند تا هميشه نسخه فعلي براي Reporting از روي اين DB موجود باشد. Reporting Server جهت ساخت گزارشات از روي Data Warehouse مي تواند راه اندازي گردد.

آشنایی و معرفي System Center Operation Manager 2012 R2
سرور هاي يک Management Group

۲- عامل ها عامل (Agent) يک سرويس است که روي کامپيوتر ها نصب مي گردد. عامل ها وظيفه جمع آوري اطلاعات از روي کامپيوتر ها بر عهده دارند. همچنين آن ها داده هاي جمع آوري شده را با مقادير از پيش تعيين شده مقايسه مي کنند و در صورت لزوم هشدار توليد مي کنند و پاسخ ها را اجرا مي کنند. يک Management Server داده هاي توليد شده توسط Agent ها را دريافت مي کنند و تنظيمات مربوط به آن ها را توزيع مي کند. هر عامل به يک Management Server در يک Management Group گزارش مي دهد، اين Management Server را agent’s primary management server مي گوييم. Agent ها همچنين health state را محاسبه مي کنند و گزارش مي دهند. يک Agent مي تواند به عنوان proxy agent تنظيم گردد. يک proxy agent مي تواند از طرف يک هاست به غير از کامپيوتري که روي آن قرار دارد به سرور گزارش دهد. با استفاده از اين روش، امکان مانتيورينگ هاست هايي که امکان نصب عامل روي آن ها وجود ندارد محقق مي گردد.

۳- Management Servers يک Management Group مي تواند شامل چند Management Server باشد. وقتي که دو يا بيشتر Management Server در يک Management Group اضافه مي شوند، آن ها قسمتي از يک Resource Pool مي شوند و فشار کاري بين اعضاي Pool تقسيم مي گردد. زماني که يکي از اعضا از کار افتد، اعضاي ديگر وظايف آن را بر عهده مي گيرند. به عبارت ديگر با استفاده از Resource Pool علاوه بر load balanced شدن سرويس، مقاومت در برخطا نيز ايجاد مي گردد. تمام اعضاي resource pool در هر لحظه يک مجموعه متمايز از اشياء را تحت مديريت خود قرار مي دهند.

آشنایی و معرفي System Center Operation Manager 2012 R2

نحوه ارتباط اجزاء در حضور يک Resource Pool

4- سرويس System Center Management Health اين سرويس روي کامپيوتر هايي که تحت مانيتور قرار گرفته اند داده ها را جمع آوري مي کند و وظايف مختلفي را اجرا مي کند. حتي زماني که سرويس قادر نيست با سرور ارتباط داشته باشد، همچنان به جمع آوري اطلاعات ادامه مي دهد و زماني که ارتباط دوباره ايجاد شد، تمام اطلاعات قرار گرفته در صف در زمان عدم اتصال را ارسال مي کند.

۵- پکيج هاي مديريتي پک هاي مديريتي معين مي کنند که چه اطلاعاتي توسط عامل ها جمع آوري شده و به Management Server بازگردانده شود. تنظيماتي که به عامل ها ارسال مي شود شامل نوع اشياء، Object Discoveries و غيره مي باشد. يک Rule وقايع و داده هاي performance را براي جمع آوري اطلاعات کامپيوتر ها و وقايع مربوطه است. به عنوان مثال، يک پک مديريتي مي تواند شامل rule هايي به شرح زير باشد: اگر يک پيام نشان مي دهد که يک اپليکيشن در دسترس نيست، يک هشدار صادر کن. اگر آپلود فايل با مشکل رو به رو شد، وقايع مربوط به خطا را جمع آوري کن. ۶- فرآيند کلي به صورت کلي، فرآيند زير چگونگي تحت نظارت قرار گرفتن اشياء مختلف را نشان مي دهد:

  • جستجو به دنبال نود هايي که تحت نظارت قرار نگرفته اند
  • نصب عامل و ارسال تنظيمات به عامل
  • يافتن اشياء توسط عامل روي نود خود
  • ارسال دستور العمل نظارتي به عامل براي اشياء پيدا شده
  • ارسال داده هاي نظارتي به سرور

فرآيند نظارتي براي سناريو هاي بدون عامل متمايز است. گفتي است سناريو نظارت بدون عامل، براي زماني طراحي شده است که بين Agentless managed computer و proxy agent فايروال قرار ندارد.

آشنایی و معرفي سیستم سنتر System Center Operation Manager 2012 R2

فرآيند کلي ارتباط عامل ها با Management Server

Agentless managed computers به منابع بيشتري روي management server در مقايسه با agent managed computers دارند. تمام عامل ها يک پکت ديتا به نام heartbeat، به صورت پيش فرض هر ۶۰ ثانيه يکبار، به management server ارسال مي کنند. heartbeat يک پکت ديتا است که توسط Agent ارسال مي شود و به صورت پيش فرض از پورت UDP: 5723 استفاده مي کند. اگر ۴ heartbeat متوالي Fail شوند، يک هشدار Health Service Heartbeat Failure توليد مي شود و Management Server با استفاده از ping تلاش مي کند تا در دسترس بودن آن کامپيوتر را بررسي کند. در صورتي که پاسخ ping دريافت نگردد يک هشدار Failed to Connect to Computer توليد مي گردد. تصوير زير اين رويه را نشان مي دهد.

آشنایی و معرفي سیستم سنتر System Center Operation Manager 2012 R2

عملکرد Heartbeat

به صورت پيش فرض، اين دو هشدار براي سيستم عامل هاي Client غير فعال است اما امکان فعال کردن آن وجود دارد. ۷- View Types هر کدام از View هاي مختلف در Operation Manager، اطلاعات مانيتورينگ را از جنبه هاي مختلفي نمايش مي دهند. View هاي در دسترس به شرح زير اند: Web Page

View Type
Overrides Summary View Type
Dashboard View Type Alert View Type در Alert View امکان مشاهده Alert ها در يک حوزه مشخص همانند severity, resolution state و هشدار هاي تخصيص داده شده به کاربر وجود دارد. به عنوان مثال امکان يک Alert View سفارشي براي track کردن يک کامپيوتر unix-based وجود دارد. Event View Type Event View با Query از از Event log ها امکان نمايش رويداد ها بر اساس حوزه دارد. اين رويداد ها صرفا مربوط به رويداد هايي است که توسط Management Pack ها و با بهره گيري از Agent ها جمع آوري شده اند و شامل تمام رويداد ها نمي باشد.

آشنایی و معرفي سیستم سنتر System Center Operation Manager 2012 R2

نمايش وقايع جمع آوري شده توسط پک هاي مديريتي

State View Type

State View ارتباط ميان اجزاء و کامپيوتر ها و گروه ها کامپيوتر را نمايش مي دهد. اپراتور امکان سفارشي سازي اين View را نيز مشابه ساير View ها در اختيار دارد.Performance View Type Performance View که يکي از مهمترين View هاي در دسترس است، قابليت نمايش داده هاي جمع آوري شده و ذخيره شده در Operational Database را دارد. در Performance View طبيعتا فقط امکان استفاده از Performance Counter هايي وجود دارد که با استفاده از Management Pack جمع آوري شده است.

آشنایی و معرفي سیستم سنتر System Center Operation Manager 2012 R2

يک مثال از نمودار performance

Diagram View Type Diagram View يک نمايش گرافيکي از Managed Object ها را در اختيار اپراتور قرار مي دهد. Diagram View از يک layout جهت کنترل اطلاعات موجود در diagram استفاده مي کند. امکان انتخاب از ميان Template هاي پيش فرض و همچنين ساخت Template هاي سفارشي وجود دارد.

آشنایی-و-معرفي-سیستم-سنتر-اپریشن-منیجر-system-center-operation-manager-2012-r2

Diagram View

Task Status View Type Task Status امکان مشاهده ي Task ها در حوزه مشخص شده را فراهم مي آورد. کاربران عضو گروه Read-Only Operators امکان مشاهده و يا اجراي Task ها را ندارند. با استفاده از نماي داشبورد، امکان ايجاد يک تصوير جامع از وضيعت Management Group ايجاد مي گردد. Group Management Health view امکان نمايش وضعيت تمام عملکرد هاي Management Group همانند Resource Pool و Infrastructure را فراهم مي آورد که به صورت پيش فرض هر ۱۵ دقيقه يک بار نمايش داده مي شود. همچنين امکان نمايش Management Group Health در يک وب سايت Sharepoint با استفاده از Operation Manager Web Parts وجود دارد. Management Group Function نمايشي از Function هاي نصب شده روي Management Group را ايجاد مي کند که مي تواند شامل موارد ذيل باشد:

Agentless exception monitoring
Audit collection services
System Center Data Access service group
System Center Management service group
Network discovery
Resource pools

Web user interfaces (web console and reporting web site) Management Group Infrastructure شامل وضعيت ويژگي هاي زيرساختي به شرح زير است:

Operational database
Data warehouse database
Management group
Management servers
Gateway servers

Agents در قسمت Agent Configuration امکان مشاهده وضعيت Agent ها در فلدر Pending Management و دلايل آن در Administration Workspace وجود دارد. ۸- Monitoring Workspace براي اپراتور هاي Operation Manager، قسمت Monitoring Workspace اصلي محسوب مي گردد. در اين بخش امکان مشاهده ي يک overview که خلاصه اي از وضعيت اپليکشين هاي توزيع شده و کامپيوتر ها است. تعداد Active Alert هاي بحراني، هشدار ها و… در اين بخش به خوبي خلاصه شده است.

آشنایی و معرفي سیستم سنتر System Center Operation Manager 2012 R2

Monitoring Overview

9- My Workspace My workspace امکان ساخت يک منطقه شخصي با قابليت هاي شخصي سازي متنوع را در کنسول Operation Manager ايجاد مي کند. امکان ساخت folder براي مديريت کردن workspace افزودن shortcut و ذخيره search ها از جمله قابليت هايي است که اپراتور Operation Manager مي تواند به خوبي از آن ها بهره ببرد.

۱۰- Alerts و Tasks هشدار ها يا Alerts شامل اطلاعاتي هستند که براي يافتن و حل مشکلات کمک کننده اند. همچنين در قسمت Alert Description توضيحات بيشتري در خصوص Alert Properties به نسبت Health Explorer در دسترس است. يک Task يک فعاليتي است که توسط يک اپراتور در کنسول Operation Manager آغاز مي گردد. Task ها بنا بر Management Pack هاي نصب شده متفاوت اند. به عنوان مثال با نصب SQL Server Management Pack قابليت هاي مختص سرويس SQL همانند استارت کردن SQL agent Server اضافه مي گردند. به صورت پيش فرض تعدادي Task ابتدايي با راه اندازي Operation Manager همانند Ping Check وجود دارد. Task ها از action account پيش فرض استفاده مي کنند مگر آنکه Credential ديگري براي آن ها تخصيص يابد. لازم است Action Account داراي سطوح دسترسي لازم براي اجراي آن Task را داشته باشد.

دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.