VMware vCenter Server 6.7 U1

نرم افزار vSphere که محصول شرکت VMware است برای کارهای بسیار عظیم و سطح بالا که راه اندازی یک سیستم ابری وکلود می باشد مورد استفاده قرار می گیرد. اما استفاده آن در مقیاس کوچکتر برای راه اندازی سیستمهای مجازی می باشد. شرکت VMware نسخه جدید VMware vCenter Server 6.7. U1 در October 2018 برای محصول vCenter Server خود ارائه کرده است.
درصورتی قصد آپدیت به نسخه 6.7 U1 دارید و از Veeam جهت Backup گیری استفاده می کنید این لینک مطالعه کنید.

 

لینک دانلود VMware vCenter Server 6.7 U1

حجم مجموعه : 8.64 گیگابایت

VMware vCenter Server Appliance
دانلود VMware-VCSA-all-6.7.0-10244745.iso

VMwareServer Appliance Offline Bundle
دانلود VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.20000-10244745-updaterepo.zip

VMware vCenter Server for Windows
دانلود VMware-VIM-all-6.7.0-10244745.iso

VMware vSphere Hypervisor (ESXi ISO) image (Includes VMware Tools)
دانلود VMware-VMvisor-Installer-6.7.0.update01-10302608.x86_64.iso

VMware vSphere Hypervisor (ESXi) Offline Bundle
دانلود update-from-esxi6.7-6.7_update01.zip

vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 Driver Rollup (Includes VMware Tools)
دانلود VMware-ESXi-6.7-RollupISO.iso

لینک دانلود VMware vCenter Server 6.7.0d

حجم مجموعه : 7.71 گیگابایت

VMware vCenter Server Appliance
دانلود VMware-VCSA-all-6.7.0-9451876.iso

VMwareServer Appliance Offline Bundle
دانلود VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.14000-9451876-updaterepo.zip

VMware vCenter Server for Windows
دانلود VMware-VIM-all-6.7.0-9451876.iso

لینک دانلود VMware vCenter Server 6.7.0c

حجم مجموعه : 7.71 گیگابایت

VMware vCenter Server Appliance
دانلود VMware-VCSA-all-6.7.0-9232925.iso

VMwareServer Appliance Offline Bundle
دانلود VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.13000-9232925-updaterepo.zip

VMware vCenter Server for Windows
دانلود VMware-VIM-all-6.7.0-9232925.iso

 

لینک دانلود VMware vCenter Server 6.7.0b

حجم مجموعه : 7.73 گیگابایت

VMware vCenter Server Appliance
دانلود VMware-VCSA-all-6.7.0-8832884.iso

VMwareServer Appliance Offline Bundle
دانلود VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.12000-8832884-updaterepo.zip

VMware vCenter Server for Windows
دانلود VMware-VIM-all-6.7.0-8832884.iso

 

لینک دانلود VMware vCenter Server 6.7a

حجم مجموعه :7.73 گیگابایت

VMware vCenter Server Appliance
دانلود VMware-VCSA-all-6.7.0-8546234.iso

VMwareServer Appliance Offline Bundle
دانلود VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.14000-9451876-updaterepo.zip

VMware vCenter Server for Windows
دانلود VMware-VIM-all-6.7.0-8546234.iso

لینک دانلود VMware vCenter Server 6.7

حجم مجموعه : 6.24 گیگابایت

VMware vCenter Server Appliance
دانلود VMware-VCSA-all-6.7.0-8217866.iso

VMware vCenter Server for Windows
دانلود VMware-VIM-all-6.7.0-8217866.iso

VMware vSphere TLS Configurator RPM
دانلود VMware-TlsReconfigurator-6.7.0-8217866.x86_64.rpm

VMware vSphere TLS Configurator
دانلود VMware-TlsReconfigurator.msi

VMware vSphere Hypervisor (ESXi ISO) image (Includes VMware Tools)
دانلود VMware-VMvisor-Installer-6.7.0-8169922.x86_64.iso

VMware vSphere Hypervisor (ESXi) Offline Bundle
دانلود VMware-VMvisor-Installer-6.7.0-8169922.x86_64.iso

VMware vCenter Server 6.7 U1

VMware vCenter Server Appliance
File size: 3.95 GB
File type: iso
Name: VMware-VCSA-all-6.7.0-10244745.iso
Release Date: 2018-10-16
Build Number: 10244745
vCenter Server Appliance ISO. It includes the UI and CLI installer for install/upgrade/migration for VMware vCenter Server Appliance, VMware Platform Services Controller, VMware vSphere Update Manager and Update Manager Download Service (UMDS).
MD5SUM: 00dbb65c4a2536c5fb13a5f6876efcd0
SHA1SUM: b5db87d79c1a0e30ec3b8208b781a3dc53edbd72
SHA256SUM: 0962656751fba98860520ac242e67e1531396d39ddc8f38523c1c30cb5dafdd6

VMware vCenter Server Appliance Update Bundle
File size: 1.96 GB
File type: zip
Name: VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.20000-10244745-updaterepo.zip
Release Date: 2018-10-16
Build Number: 10244745
Use this package to update from VMware vCenter Server Appliance 6.7 to VMware vCenter Server 6.7U1 Appliance
MD5SUM: 824e4f633a0421e63876d2673b4f67d3
SHA1SUM: 38645a522b11376a1f1cd27ad66ef1491c517845
SHA256SUM: 88e30c45367c7dd65959e1ae60cd8f3d71b1da2c69b33ed37c3758994d84f17d

VMware vCenter Server and modules for Windows
File size: 1.99 GB
File type: iso
Name: VMware-VIM-all-6.7.0-10244745.iso
Release Date: 2018-10-16
Build Number: 10244745
Installer for VMware vCenter Server, VMware Platform Services Controller, VMware vSphere Update Manager, Update Manager Download Service (UMDS) and other vCenter Server-related modules. It enables installation of vCenter Server on Windows (Requires a 64-bit capable server).
MD5SUM: fe489888ed1610671ba70e8f16fdf57e
SHA1SUM: a726562c2471a297600a0e30c601588b4775e6a6
SHA256SUM: 575248991b2ebf3ad53eb3432ced49c4c6206288fe41588340e9146e70dd7397

VMware vSphere Hypervisor (ESXi ISO) image (Includes VMware Tools)
File size: 314.34 MB
File type: iso
Name: VMware-VMvisor-Installer-6.7.0.update01-10302608.x86_64.iso
Release Date: 2018-10-16
Build Number: 10302608
Boot your server with this image in order to install or upgrade to ESXi (ESXi requires 64-bit capable servers). This ESXi image includes VMware Tools.
MD5SUM: e10c4c3fcc017faab9659f49b0baee97
SHA1SUM: 4635ecdb818330f42603aa91616463d9a70f5c8b
SHA256SUM: 3b5f2914ce16210f9bd79ac499237f0506a28ceeecdbd9ba96942c667ad058df

VMware vSphere Hypervisor (ESXi) Offline Bundle
File size: 429.59 MB
File type: zip
Name: update-from-esxi6.7-6.7_update01.zip
Release Date: 2018-10-16
Build Number: 10302608
including VMware Tools. Use the image profiles and the VIB packages with VMware Image BuContains VIB packages, and image profiles for ESXi, including VMware Tools. Use the image profiles and the VIB packages with VMware Image Builder and VMware Auto Deploy to create custom image/ISO generation for ESXi deployments.ilder and VMware Auto Deploy to create custom image/ISO generation for ESXi deployments.
MD5SUM: 0ae2ab210d1ece9b3e22b5db2fa3a08e
SHA1SUM: b11a856121d2498453cef7447294b461f62745a3
SHA256SUM: 7b7086cbcaecf3f63781c02404e3f6e2bfda927d39f39cb20d941dad72357fe0

vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 Driver Rollup (Includes VMware Tools)
File size: 402.89 MB
File type: iso
Name: VMware-ESXi-6.7-RollupISO.iso
Release Date: 2018-05-31
Build Number: 8367283
vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 Rollup ISO with updated drivers (Includes VMware Tools). Boot your server with this ESXi Driver Rollup image in order to install ESXi with updated drivers. ESXi requires 64-bit capable servers. This image should not be used for ESXi upgrades.
MD5SUM: a622b3a001392a6b1f18c16636d773d1
SHA1SUM: 2ab3bca53d3471e24f7e11f29f46001a41d856f9
SHA256SUM: b556639e55652fc8dbf30b23dc1fc7c10eaed0420b4b8e2ae6eeb20f08f500ae

VMware vCenter Server 6.7.0d

VMware vCenter Server Appliance
File size: 3.40 GB
File type: iso
Name: VMware-VCSA-all-6.7.0-9451876.iso
Release Date: 2018-08-14
Build Number: 9451876
vCenter Server Appliance ISO. It includes the UI and CLI installer for install/upgrade/migration for VMware vCenter Server Appliance, VMware Platform Services Controller, VMware vSphere Update Manager and Update Manager Download Service (UMDS).
MD5SUM: 0fd4bd9a2e37393f69c716e9397059c3
SHA1SUM: 9c30c265ed584b1626e6e44e137d2e11d6dbfb82
SHA256SUM: 7f3437b1c661b2a83effb39d9afc23d2bd152937b8995f6becad09afb0a4da87

VMware vCenter Server Appliance Update Bundle
File size: 2.12 GB
File type: zip
Name: VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.14000-9451876-updaterepo.zip
Release Date: 2018-08-14
Build Number: 9451876
Use this package to update from VMware vCenter Server Appliance 6.7 to VMware vCenter Server 6.7.0d Appliance
MD5SUM: b1dd165303f7e95182475c427fd4f44d
SHA1SUM: 227b38bf5d13c04310c80e6c013a8cf8ccf9fc74
SHA256SUM: b60823bfc44151134b346f51c6c7d7d718dd9de94b3fe46c5f20990ffedf3a41

VMware vCenter Server for Windows
VMware vCenter Server and modules for Windows
File size: 2.20 GB
File type: iso
Name: VMware-VIM-all-6.7.0-9451876.iso
Release Date: 2018-08-14
Build Number: 9451876
Installer for VMware vCenter Server, VMware Platform Services Controller, VMware vSphere Update Manager, Update Manager Download Service (UMDS) and other vCenter Server-related modules. It enables installation of vCenter Server on Windows (Requires a 64-bit capable server).
MD5SUM: 23094fbb43e749a4df4ff91558f1d991
SHA1SUM: edc5cee6451917d8cb3b4eb660b908d841fc431a
SHA256SUM: 867e9f02906e6fcbfbf1ba71b57713874211ea35f7434d6b8246aab6b1f7b8b3

VMware vCenter Server 6.7.0c

VMware vCenter Server Appliance
File size: 3.40 GB
File type: iso
Name: VMware-VCSA-all-6.7.0-9232925.iso
Release Date: 2018-07-26
Build Number: 9232925
vCenter Server Appliance ISO. It includes the UI and CLI installer for install/upgrade/migration for VMware vCenter Server Appliance, VMware Platform Services Controller, VMware vSphere Update Manager and Update Manager Download Service (UMDS).
MD5SUM: a229512b8f6a07e34280b30cf5cf78d0
SHA1SUM: 474933c04c8b6d999bd765c16348a8151228ac7f
SHA256SUM: fa3d3db1a679975f799e41cef33a1de56fe9b7657fb03857d4128e8a75cbebae

VMware vCenter Server Appliance Update Bundle
File size: 2.12 GB
File type: zip
Name: VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.13000-9232925-updaterepo.zip
Release Date: 2018-07-26
Build Number: 9232925
Use this package to update from VMware vCenter Server Appliance 6.7 to VMware vCenter Server 6.7.0c Appliance
MD5SUM: 113275686514e36a9e403ebcb64fb1bb
SHA1SUM: 34e0a5c89363b5845c1a9b1a052013dfbe0214db
SHA256SUM: 17a815a94f438d0d078d69daab18ab3b85119550e6936517a5d591712ab9031a

VMware vCenter Server and modules for Windows
File size: 2.20 GB
File type: iso
Name: VMware-VIM-all-6.7.0-9232925.iso
Release Date: 2018-07-26
Build Number: 9232925
Installer for VMware vCenter Server, VMware Platform Services Controller, VMware vSphere Update Manager, Update Manager Download Service (UMDS) and other vCenter Server-related modules. It enables installation of vCenter Server on Windows (Requires a 64-bit capable server).
MD5SUM: fec713a3acaf35d9a5f3392057d90225
SHA1SUM: 6394f1bea13d9308b3675be2773032ec5ccb8b1f
SHA256SUM: 7e076a5977ee6b860e1c5542a93bb329e7c11f77acd99eec5a2eecd78f5a0fc1

VMware vCenter Server 6.7.0b

VMware vCenter Server Appliance
File size: 3.40 GB
File type: iso
Name: VMware-VCSA-all-6.7.0-8832884.iso
Release Date: 2018-06-28
Build Number: 8832884
vCenter Server Appliance ISO. It includes the UI and CLI installer for install/upgrade/migration for VMware vCenter Server Appliance, VMware Platform Services Controller, VMware vSphere Update Manager and Update Manager Download Service (UMDS).
MD5SUM: 51c81dd8c50e94334eae57122660242a
SHA1SUM: 9a7047414659072e7c9655643ea85bd3e0618fe6
SHA256SUM: a96664645d6ee9b10f8f7fe0a20f2972e853a44eb3748365e5d9c6e9d17fd0ad

VMware vCenter Server Appliance Update Bundle
File size: 2.12 GB
File type: zip
Name: VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.12000-8832884-updaterepo.zip
Release Date: 2018-06-28
Build Number: 8832884
Use this package to update from VMware vCenter Server Appliance 6.7 to VMware vCenter Server 6.7.0b Appliance
MD5SUM: 3909ec0c613778f09b6f695ca94b277e
SHA1SUM: 7c444de9b4e2c091001290b9c7a09bf6cbe71b6a
SHA256SUM: fd0c33e59b927288462c1d4f62639937a261f0f4bcf600c32bc6a6fb0a36fad3

VMware vCenter Server for Windows
VMware vCenter Server and modules for Windows
File size: 2.20 GB
File type: iso
Name: VMware-VIM-all-6.7.0-8832884.iso
Release Date: 2018-06-28
Build Number: 8832884
Installer for VMware vCenter Server, VMware Platform Services Controller, VMware vSphere Update Manager, Update Manager Download Service (UMDS) and other vCenter Server-related modules. It enables installation of vCenter Server on Windows (Requires a 64-bit capable server).
MD5SUM: 3c981705f79b11e7c3edebb7ba822f5a
SHA1SUM: 1a1d3d9252760e1cbad524a31ce2ba0e46f38171
SHA256SUM: 1692bbc910416a041da1f7e2e7958903b180e7de84e246c3d84c957efbf5ddb1

VMware vCenter Server 6.7a

VMware vCenter Server Appliance
File size: 3.41 GB
File type: iso
Name: VMware-VCSA-all-6.7.0-8546234.iso
Release Date: 2018-05-22
Build Number: 8546234
vCenter Server Appliance ISO. It includes the UI and CLI installer for install/upgrade/migration for VMware vCenter Server Appliance, VMware Platform Services Controller, VMware vSphere Update Manager and Update Manager Download Service (UMDS).
MD5SUM: 0fe8d6dd225f5b80307e68d5a618dc68
SHA1SUM: f2eabc4f5dc3959824b1f00bb6c88da3464ac44e
SHA256SUM: d063ff71d8960faf3437885c833a24ecc20cd2fbf825bb4eb11208a652da7265

VMware vCenter Server Appliance Update Bundle
File size: 2.12 GB
File type: zip
Name: VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.11000-8546234-updaterepo.zip
Release Date: 2018-05-22
Build Number: 8546234
VMware vCenter Server Appliance Update Bundle
Use this package to update from VMware vCenter Server Appliance 6.7 to VMware vCenter Server 6.7.0a Appliance
MD5SUM: e07be7e662c960bc8c034548c2942e8e
SHA1SUM: 227b782a3b1975519fd05b3255e2f2c44a8b3e58
SHA256SUM: bbcb8fd925c211093d30fb18d3edfffb254d904d3385d06ec8a74bec6f728a6b

VMware vCenter Server and modules for Windows
File size: 2.20 GB
File type: iso
Name: VMware-VIM-all-6.7.0-8546234.iso
Release Date: 2018-05-22
Build Number: 8546234
Installer for VMware vCenter Server, VMware Platform Services Controller, VMware vSphere Update Manager, Update Manager Download Service (UMDS) and other vCenter Server-related modules. It enables installation of vCenter Server on Windows (Requires a 64-bit capable server).
MD5SUM: a33fd30aedcbeed7c01b413c22c232d8
SHA1SUM: 7365fac1a332758414a9b69743ee2456ccc919f8
SHA256SUM: 1be30f584c9df97c3f3ca906c329c9889b0882358d2abe6f02a0f692bf8392bb

VMware vCenter Server 6.7

VMware vCenter Server Appliance
File size: 3.41 GB
File type: iso
Name: VMware-VCSA-all-6.7.0-8217866.iso
Release Date: 2018-04-17
Build Number: 8217866
vCenter Server Appliance ISO. It includes the UI and CLI installer for install/upgrade/migration for VMware vCenter Server Appliance, VMware Platform Services Controller, VMware vSphere Update Manager and Update Manager Download Service (UMDS).
MD5SUM: cb45afc4a5634b7bcead9921f091bd6f
SHA1SUM: 0f014152f3a46aa6d2907aaabaffe53322cb25d3
SHA256SUM: 2d06b7ca6a10d30cea703a728e2a5ff9da0cfd57bbfc8b70efa49caf0391470e

VMware vSphere TLS Configurator
File size: 27.80 KB
File type: rpm
Name: VMware-TlsReconfigurator-6.7.0-8217866.x86_64.rpm
Release Date: 2018-04-17
Build Number: 8217866
It includes the script for configuration and reconfiguration of TLS compliance level (TLS 1.1, TLS 1.2, etc.) across all services running on both vCenter Server, vSphere Update Manager and ESXi hosts.
MD5SUM: 5898001888c39beface193ad07d007f4
SHA1SUM: 5527c67323d2c600e1e210d111422717bdc46799
SHA256SUM: 54e03d398fccba5f1bf9204fc082ac9f5cbabac5e12a1594615f41090b64623f

VMware vCenter Server and modules for Windows
File size: 2.20 GB
File type: iso
Name: VMware-VIM-all-6.7.0-8217866.iso
Release Date: 2018-04-17
Build Number: 8217866
Installer for VMware vCenter Server, VMware Platform Services Controller, VMware vSphere Update Manager, Update Manager Download Service (UMDS) and other vCenter Server-related modules. It enables installation of vCenter Server on Windows (Requires a 64-bit capable server).
MD5SUM: 4c182c6846f604cc58d05a8f23b4a115
SHA1SUM: 976515fd7d227e562655aa9a7b6b05cc2e353b86
SHA256SUM: 0a10d78f7cb901e414b79d6d65c1cb3c56bd9d5930aeb0e002c155cc3ca69c5a

VMware vSphere TLS Configurator
File size: 72.00 KB
File type: msi
Name: VMware-TlsReconfigurator.msi
Release Date: 2018-04-17
Build Number: 8217866
It includes the script for configuration and reconfiguration of TLS compliance level (TLS 1.1, TLS 1.2, etc.) across all services running on both vCenter Server, vSphere Update Manager and ESXi hosts.
MD5SUM: 944d4c3d44313f835178317b1023c55b
SHA1SUM: 604eaab8e1a9a8bc438c48bf6bfb27338ea0f138
SHA256SUM: 6717b3844129a871d0fbb6904dd443335b1598927387b6690f79b93ec8bf6f07

VMware vSphere Hypervisor (ESXi ISO) image (Includes VMware Tools)
File size: 330.31 MB
File type: iso
Name: VMware-VMvisor-Installer-6.7.0-8169922.x86_64.iso
Release Date: 2018-04-17
Build Number: 8169922
Boot your server with this image in order to install or upgrade to ESXi (ESXi requires 64-bit capable servers). This ESXi image includes VMware Tools.
MD5SUM: bd218f0f26510e690695116d8628e4af
SHA1SUM: 332731ffb6715cd7a469ce0f6b81aeda6f624be7
SHA256SUM: 884ead30532f4a5c2152e4ac450839a0062aba3ae859b5fa5e233ce4275c8cb6

VMware vSphere Hypervisor (ESXi) Offline Bundle
File size: 324.97 MB
File type: zip
Name: VMware-ESXi-6.7.0-8169922-depot.zip
Release Date: 2018-04-17
Build Number: 8169922
Contains VIB packages, and image profiles for ESXi, including VMware Tools. Use the image profiles and the VIB packages with VMware Image Builder and VMware Auto Deploy to create custom image/ISO generation for ESXi deployments.
MD5SUM: 4e1ca8c0b74408eb322f86b61025ae2a
SHA1SUM: ee4b525fb680cf30b1eb9dec09e979fc3e8416cd
SHA256SUM: 1a4e238c51b8e6651d53e3a1aa8c1f4e8e4f387f3c253c58ec66e0355c97e8c4

100%
Awesome
 • Design
7 دیدگاه
 1. علی آقا says

  سلام
  دقیقا کاربرد این چیه ؟ VMware vSphere TLS Configurator

 2. پاترین says

  ممنون

 3. یوسف says

  لایسنس Virtual SAN Enterprise میخواستم

  1. technet24 says

   بررسی کنید:
   Virtual SAN Enterprise (Unlimit CPUs) = NF4HH-F1K1Q-488R0-3L954-AF828

 4. ارسلان says

  سپاس فراوان

 5. محمد says

  تشکر ویژه

 6. Toosi says

  با سلام من رVMware-VCSA-all-6.7.0-10244745.iso رو دانلود کردم ولی این فایل بوتیبل نیست .میخوام روی دی ویدی یا فلش بوت کنم نمیشه .چ کنم؟

دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.