دانلود VMware vCenter/vSphere Server 6.7 U3 + آخرین آپدیت

دانلود ESXI 6.7 u3 و vSphere 6.7 u3 + آخرین آپدیت

نرم افزار vSphere که محصول شرکت VMware است برای کارهای بسیار عظیم و سطح بالا که راه اندازی یک سیستم ابری وکلود می باشد مورد استفاده قرار می گیرد. اما استفاده آن در مقیاس کوچکتر برای راه اندازی سیستمهای مجازی می باشد. شرکت VMware نسخه جدید VMware vCenter Server 6.7 U3 در August 2019 برای محصول vCenter Server خود ارائه کرده است. در ادامه لینک دانلود ESXI 6.7 u3 و vSphere 6.7 u3 + آخرین آپدیت ها قرار داده شده است.
درصورتی قصد آپدیت به نسخه 6.7 U1 دارید و از Veeam جهت Backup گیری استفاده می کنید این لینک مطالعه کنید.

لینک دانلود ESXI 6.7 u3 و vSphere 6.7 u3 + آخرین آپدیت VMware vCenter Server 6.7 U3

VMware vCenter Server Appliance
دانلود – VMware-VCSA-all-6.7.0-14367737.iso

VMware vCenter Server and modules for Windows
دانلود – VMware-VIM-all-6.7.0-14367737.iso

VMware vCenter Server Appliance Update Bundle
دانلود – VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.40000-14367737-updaterepo.zip

VMware vSphere Hypervisor (ESXi ISO) image (Includes VMware Tools)
دانلودVMware-VMvisor-Installer-6.7.0.update03-14320388.x86_64.iso

VMware vSphere Hypervisor (ESXi) Offline Bundle
دانلودupdate-from-esxi6.7-6.7_update03.zip

لینک دانلود VMware vCenter Server 6.7 U2c

VMware vCenter Server Appliance
دانلودVMware-VCSA-all-6.7.0-14070457.iso

VMware vCenter Server and modules for Windows
دانلود – VMware-VIM-all-6.7.0-14070457.iso

VMware vCenter Server Appliance Update Bundle
دانلود – VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.32000-14070457-updaterepo.zip

لینک دانلود VMware vCenter Server 6.7 U2a

VMwareServer Appliance Offline Bundle
دانلود – VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.31000-13643870-updaterepo.zip

VMware vCenter Server for Windows
دانلود – VMware-VIM-all-6.7.0-13010631.iso

لینک دانلود VMware vCenter Server 6.7 U2

VMware vSphere Hypervisor (ESXi ISO) image (Includes VMware Tools)
دانلود – VMware-VMvisor-Installer-6.7.0.update02-13006603.x86_64.iso

VMware vSphere Hypervisor (ESXi) Offline Bundle
دانلود – update-from-esxi6.7-6.7_update02.zip

لینک دانلود VMware vCenter Server 6.7 U1

VMware vSphere Hypervisor (ESXi ISO) image (Includes VMware Tools)
دانلود VMware-VMvisor-Installer-6.7.0.update01-10302608.x86_64.iso

VMware vSphere Hypervisor (ESXi) Offline Bundle
دانلود update-from-esxi6.7-6.7_update01.zip

vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 Driver Rollup (Includes VMware Tools)
دانلود VMware-ESXi-6.7-RollupISO.iso

VMware vCenter Server 6.7 U3

VMware vCenter Server Appliance
File size: 3.93 GB
File type: iso
Name: VMware-VCSA-all-6.7.0-14367737.iso
Release Date: 2019-08-20
Build Number: 14367737
vCenter Server Appliance ISO. It includes the UI and CLI installer for install/upgrade/migration for VMware vCenter Server Appliance, VMware Platform Services Controller, VMware vSphere Update Manager and Update Manager Download Service (UMDS).
MD5SUM: dff12f195347a61a45d3aee3278ebfca
SHA1SUM: 6989f3e17278545d77251c46152c4e08e1c32db4
SHA256SUM: d0bc2c26d6313a92323ac5f8cab8838324613e6762e3a749646bac6496d4d838

VMware vCenter Server Appliance Update Bundle
File size: 2.01 GB
File type: zip
Name: VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.40000-14367737-updaterepo.zip
Release Date: 2019-08-20
Build Number: 14367737
Use this package to update from any released VMware vCenter Server Appliance 6.7 to VMware vCenter Server 6.7U3 Appliance
MD5SUM: ecda33c94a71a86ab24147eb4c17eb89
SHA1SUM: 2c0759b4189f1cd4214834cdb96ec5984f059200
SHA256SUM: f1c9b4197c06fa50122d860dc51463319ae5037b9eb4ccd6c2b882d44e8fe473

VMware vCenter Server for Windows
File size: 2.07 GB
File type: iso
Name: VMware-VIM-all-6.7.0-14367737.iso
Release Date: 2019-08-20
Build Number: 14367737
Installer for VMware vCenter Server, VMware Platform Services Controller, VMware vSphere Update Manager, Update Manager Download Service (UMDS) and other vCenter Server-related modules. It enables installation of vCenter Server on Windows (Requires a 64-bit capable server).
MD5SUM: 066f87b31cbfeaaf7c5777c4f3db1c01
SHA1SUM: 6aa6f192570afc89dd48e365848cbf87a87572b0
SHA256SUM: 74d758be32804856eefca00573547f001e153f2850fa815c2c2a79891432ec24

VMware vSphere Hypervisor (ESXi ISO) image (Includes VMware Tools)
File size: 314.66 MB
File type: iso
Name: VMware-VMvisor-Installer-6.7.0.update03-14320388.x86_64.iso
Release Date: 2019-08-20
Build Number: 14320388
Boot your server with this image in order to install or upgrade to ESXi (ESXi requires 64-bit capable servers). This ESXi image includes VMware Tools.
MD5SUM: cafb95ae04245eb3e93fed1602b0fd3b
SHA1SUM: 415f08313062d1f8d46162dc81a009dbdbc59b3b
SHA256SUM: fcbaa4cd952abd9e629fb131b8f46a949844405d8976372e7e5b55917623fbe0

VMware vSphere Hypervisor (ESXi) Offline Bundle
File size: 433.54 MB
File type: zip
Name: update-from-esxi6.7-6.7_update03.zip
Release Date: 2019-08-20
Build Number: 14320388
Including VMware Tools. Use the image profiles and the VIB packages with VMware Image BuContains VIB packages
MD5SUM: b3a89ab239caf1e10bac7d60277ad995
SHA1SUM: 590aabc3358c45ca7ee3702d50995ce86ac43bf8
SHA256SUM: 5a08550644574ef69f63cbedcaddc3d571eb324f31c1616526ae41ce310ec7c7

VMware vCenter Server 6.7 U2c

VMware vCenter Server Appliance Update Bundle
File size: 2.03 GB
File type: zip
Name: VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.32000-14070457-updaterepo.zip
Release Date: 2019-07-16
Build Number: 14070457
Use this package to update from any released VMware vCenter Server Appliance 6.7 to VMware vCenter Server 6.7U2c Appliance
MD5SUM: e381a1a69e98bceea3d79371ad51b4b7
SHA1SUM: 163ffb4d170af8e8488a224bbc7e436f693e7b72
SHA256SUM: 27fce43d6497088e94fe1d0f36c57c9b7f32737568d51f7337c4fa57dfd7bfe0

VMware vCenter Server and modules for Windows
File size: 2.05 GB
File type: iso
Name: VMware-VIM-all-6.7.0-14070457.iso
Release Date: 2019-07-16
Build Number: 14070457
Installer for VMware vCenter Server, VMware Platform Services Controller, VMware vSphere Update Manager, Update Manager Download Service (UMDS) and other vCenter Server-related modules. It enables installation of vCenter Server on Windows (Requires a 64-bit capable server).
MD5SUM: 5eaa00ff47c2a467c0cfca8e54265aae
SHA1SUM: 92141fb0ad7bb425a1526fece6f5108f22b38d9c
SHA256SUM: 98d5e6e80a2c6a5ae0281849e938551eeb7f800428eb3bcb3a481a6adf421880

File size: 3.97 GB
File type: iso
Name: VMware-VCSA-all-6.7.0-14070457.iso
Release Date: 2019-07-16
Build Number: 14070457
vCenter Server Appliance ISO. It includes the UI and CLI installer for install/upgrade/migration for VMware vCenter Server Appliance, VMware Platform Services Controller, VMware vSphere Update Manager and Update Manager Download Service (UMDS).
MD5SUM: 4612231435ae162cc61f04378b1f2c9b
SHA1SUM: 3b62501a1b227dcfd31410f9ee58e371bf7311d1
SHA256SUM: 7f2354ebd1a91e0da0621b02185dd7708be4112c9a5fedd87a61fa1a5c756c5f

VMware vCenter Server 6.7 U2a

VMware vCenter Server Appliance Update Bundle
File size: 2.02 GB
File type: zip
Name: VMware-vCenter-Server-Appliance-6.7.0.31000-13643870-updaterepo.zip
Release Date: 2019-05-14
Build Number: 13643870
Use this package to update from any released VMware vCenter Server Appliance 6.7 to VMware vCenter Server 6.7U2a Appliance
MD5SUM: 8d080bceb8372da21f5da19469c7b39e
SHA1SUM: 1c4b52d3030b2c3e0eaf7f86a5e44cd05f6fe95e
SHA256SUM: 280ca54bd5aa292508cd0ebdfb7f102339259b5e0797f908ab96bc27d736e7d4

VMware vCenter Server and modules for Windows
File size: 2.04 GB
File type: iso
Name: VMware-VIM-all-6.7.0-13643870.iso
Release Date: 2019-05-14
Build Number: 13643870
Installer for VMware vCenter Server, VMware Platform Services Controller, VMware vSphere Update Manager, Update Manager Download Service (UMDS) and other vCenter Server-related modules. It enables installation of vCenter Server on Windows (Requires a 64-bit capable server).
MD5SUM: 30ce5d72dd7995866e16c2ebf871b0ea
SHA1SUM: 9344295057a6369385e42d6c8732a951d1a187e5
SHA256SUM: 58b30e45b5b4e2f89dbc69e50439810670833b54155539bd169d29bac52ce164

VMware vCenter Server 6.7 U2

VMware vSphere Hypervisor (ESXi ISO) image (Includes VMware Tools)
File size: 311.26 MB
File type: iso
Name: VMware-VMvisor-Installer-6.7.0.update02-13006603.x86_64.iso
Release Date: 2019-04-11
Build Number: 13006603
Boot your server with this image in order to install or upgrade to ESXi (ESXi requires 64-bit capable servers). This ESXi image includes VMware Tools.
MD5SUM: a87ae18fdeb29c19a8b0c064a81498dc
SHA1SUM: 7905e7a2bd08e6825d17d3fa43fb2b9ce80f2412
SHA256SUM: 73950afff2637470b9d347847b2f21cad5a6992becd8c14324668ac6a6ee0f3f

VMware vSphere Hypervisor (ESXi) Offline Bundle
File size: 432.03 MB
File type: zip
Name: update-from-esxi6.7-6.7_update02.zip
Release Date: 2019-04-11
Build Number: 13006603
including VMware Tools. Use the image profiles and the VIB packages with VMware Image BuContains VIB packages, and image profiles for ESXi, including VMware Tools. Use the image profiles and the VIB packages with VMware Image Builder and VMware Auto Deploy to create custom image/ISO generation for ESXi deployments.ilder and VMware Auto Deploy to create custom image/ISO generation for ESXi deployments.
MD5SUM: afb6642c5f78212683d9d9a1e9dde6bc
SHA1SUM: 783fc0a2a457677e69758969dadc6421e5a7c17a
SHA256SUM: e4630629ea20bb7a4d71306a13821545e4c3926a37fbc71742aa368264134dc4

VMware vCenter Server 6.7 U1

VMware vSphere Hypervisor (ESXi ISO) image (Includes VMware Tools)
File size: 314.34 MB
File type: iso
Name: VMware-VMvisor-Installer-6.7.0.update01-10302608.x86_64.iso
Release Date: 2018-10-16
Build Number: 10302608
Boot your server with this image in order to install or upgrade to ESXi (ESXi requires 64-bit capable servers). This ESXi image includes VMware Tools.
MD5SUM: e10c4c3fcc017faab9659f49b0baee97
SHA1SUM: 4635ecdb818330f42603aa91616463d9a70f5c8b
SHA256SUM: 3b5f2914ce16210f9bd79ac499237f0506a28ceeecdbd9ba96942c667ad058df

VMware vSphere Hypervisor (ESXi) Offline Bundle
File size: 429.59 MB
File type: zip
Name: update-from-esxi6.7-6.7_update01.zip
Release Date: 2018-10-16
Build Number: 10302608
including VMware Tools. Use the image profiles and the VIB packages with VMware Image BuContains VIB packages, and image profiles for ESXi, including VMware Tools. Use the image profiles and the VIB packages with VMware Image Builder and VMware Auto Deploy to create custom image/ISO generation for ESXi deployments.ilder and VMware Auto Deploy to create custom image/ISO generation for ESXi deployments.
MD5SUM: 0ae2ab210d1ece9b3e22b5db2fa3a08e
SHA1SUM: b11a856121d2498453cef7447294b461f62745a3
SHA256SUM: 7b7086cbcaecf3f63781c02404e3f6e2bfda927d39f39cb20d941dad72357fe0

vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 Driver Rollup (Includes VMware Tools)
File size: 402.89 MB
File type: iso
Name: VMware-ESXi-6.7-RollupISO.iso
Release Date: 2018-05-31
Build Number: 8367283
vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 Rollup ISO with updated drivers (Includes VMware Tools). Boot your server with this ESXi Driver Rollup image in order to install ESXi with updated drivers. ESXi requires 64-bit capable servers. This image should not be used for ESXi upgrades.
MD5SUM: a622b3a001392a6b1f18c16636d773d1
SHA1SUM: 2ab3bca53d3471e24f7e11f29f46001a41d856f9
SHA256SUM: b556639e55652fc8dbf30b23dc1fc7c10eaed0420b4b8e2ae6eeb20f08f500ae

100%
Awesome
 • Design
16 دیدگاه
 1. علی آقا says

  سلام
  دقیقا کاربرد این چیه ؟ VMware vSphere TLS Configurator

 2. پاترین says

  ممنون

 3. یوسف says

  لایسنس Virtual SAN Enterprise میخواستم

  1. technet24 says

   بررسی کنید:
   Virtual SAN Enterprise (Unlimit CPUs) = NF4HH-F1K1Q-488R0-3L954-AF828

 4. ارسلان says

  سپاس فراوان

 5. محمد says

  تشکر ویژه

 6. Toosi says

  با سلام من رVMware-VCSA-all-6.7.0-10244745.iso رو دانلود کردم ولی این فایل بوتیبل نیست .میخوام روی دی ویدی یا فلش بوت کنم نمیشه .چ کنم؟

 7. مهران says

  سلام لطفا لایسنس enterprise plus رو برایvcenter 6.7قرار بدید سایتهای ایرانی اکثرا نسخه استانداردشو دارند..
  ممنونم

 8. ritan says

  تشکر و ممنون

 9. alireza1023@gmail.com says

  نرم افزار VCenter بالاترین نسخه ش Standard هست
  اونی که شما میگی در اصل برای ESXi هست یا همون vSphere
  جالبه بدونید کلا VCenter باید جدا خریده شه و برای خرید در مجموعه ی vSphere نیست

 10. atousa says

  لایسنس vcsa 6.7 ؟

 11. احسان says

  بوتیبل؟! 🙂
  vCenter که نمیتونه بوتیبل باشه. اون ESXi هست داداش.

  1. technet24 says

   🙂

 12. ابراهیم says

  لطفا فایل Appliance-6.7.0.40000-14367737-patch-FP.iso رو هم قرار بدید، سپاس.

  1. technet24 says

   سلام
   این لینک بررسی کنید: دانلود آپدیت پچ امنیتی vmware

دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.