HPE Custom Image for VMware ESXi 6.7

اگر از سرویس های مجازی VMware استفاده کنید و سرورهای شرکت HP هم داشته باشید، قطعا میدانید که شرکت HP برای سرورهای خود VMware Esxi مخصوص سرورهای HP را همیشه جداگانه ارائه میدهد و با نصب آنها سرورشما بازدهی بهتری در کار دارد . همچنین چند روزی هست که نسخه آپدیت جدید VMware ESXi 6.7 منتشر شده است. علاوه بر فایل ISO که برای نصب یک ESXi جدید و یا آپدیت یک ESXi موجود (البته با خاموش کردن آن ESXi) می توانید استفاده کنید، offline bundle هم که به شما اجازه میدهد تا نسخه ESXi خودتان را بدون نیاز به خاموش کردن ارتقا بدهید، offline bundle شباهت زیادی به patch دارد و می توانید از همان روش برای نصب آنها استفاده کنید…

لینک دانلود

Last Pre-Gen9 Custom Image

HPE Custom Image for VMware ESXi 6.7 Install CD
دانلود VMware-ESXi-6.7.0-OS-Release-8169922-HPE-Gen9plus-670.10.2.0.35-Apr2018.iso

HPE Custom Image for VMware ESXi 6.7 Offline Bundle
دانلود VMware-ESXi-6.7.0-OS-Release-8169922-HPE-Gen9plus-670.10.2.0.35-Apr2018-depot.zip

HPE Custom Image for VMware ESXi 6.5 U1 Install CD
دانلود VMware-ESXi-6.5.0-Update1-6765664-HPE-650.U1.10.1.5.26-Oct2017.iso

HPE Custom Image for VMware ESXi 6.5 U1 Offline Bundle
دانلود VMware-ESXi-6.5.0-Update1-6765664-HPE-650.U1.10.1.5.26-Oct2017-depot.zip

HPE Custom Image for VMware ESXi 6.7 Install CD
File size: 370.90 MB
File type: iso
Name: VMware-ESXi-6.7.0-OS-Release-8169922-HPE-Gen9plus-670.10.2.0.35-Apr2018.iso
Release Date: 2018-04-17
Build Number: 8169922
Contains:
brcmfcoe–12.0.1113.0-1OEM.670.0.0.7535516–EMU–VMwareCertified–2018-04-04
lpfc–11.4.341.0-1OEM.670.0.0.7535516–EMU–VMwareCertified–2018-04-04
amsd–670.11.2.0-12.7535516–HPE–PartnerSupported–2018-04-04
bootcfg–6.7.0.02-04.00.4.7535516–HPE–PartnerSupported–2018-04-04
conrep–6.7.0.03-01.00.2.7535516–HPE–PartnerSupported–2018-04-04
cru–670.6.7.10.14-1OEM.670.0.0.7535516–HPE–PartnerSupported–2018-04-04
fc-enablement–670.3.20.12-7535516–HPE–PartnerSupported–2018-04-04
hponcfg–6.7.0.5.0-3.8.7535516–HPE–PartnerSupported–2018-04-04
ilo–670.10.1.0.16-1OEM.670.0.0.7535516–HPE–PartnerSupported–2018-04-04
oem-build–670.10.2.0-7535516–HPE–PartnerSupported–2018-04-04
smx-provider–670.03.13.00.5-7535516–HPE–VMwareAccepted–2018-04-04
ssacli–3.25.4.0-6.5.0.4240417–HPE–PartnerSupported–2018-04-04
testevent–6.7.0.02-00.01.12.7535516–HPE–PartnerSupported–2018-04-04
scsi-hpdsa–5.5.0.60-1OEM.550.0.0.1331820–Hewlett-Packard–PartnerSupported–2018-04-04
intelcim-provider–0.5-3.3–Intel–VMwareAccepted–2018-04-04
smartpqi–1.0.1.254-1OEM.650.0.0.4598673–MSCC–VMwareCertified–2018-04-04
nhpsa–2.0.30-1OEM.670.0.0.7535516–Microsemi–VMwareCertified–2018-04-04
qcnic–1.0.10.0-1OEM.650.0.0.4598673–QLC–VMwareCertified–2018-04-04
qfle3–1.0.60.0-1OEM.650.0.0.4240417–QLC–VMwareCertified–2018-04-04
qfle3f–1.0.45.0-1OEM.650.0.0.4598673–QLC–VMwareCertified–2018-04-04
qfle3i–1.0.13.0-1OEM.650.0.0.4598673–QLC–VMwareCertified–2018-04-04
qlnativefc–2.1.57.1-1OEM.600.0.0.2768847–QLogic–VMwareCertified–2018-04-04
MD5SUM:
iso= e47d9c5bd423f043bf2f326130f9ed7e
zip= c652c31a2ea66e65ef0baeacf3e3096b
SHA1SUM:
iso= 2099e329a38fe3424ae8b901fb5a5cbf81a47a25
zip= 6558c17572a2e31c8e3eabf178ea1f36c6664b1a
MD5SUM: e47d9c5bd423f043bf2f326130f9ed7e
SHA1SUM: 2099e329a38fe3424ae8b901fb5a5cbf81a47a25
SHA256SUM: f5ba0e582369fe6d3c0ddf574ad96a15a605b9e9447e3df6baec10c708866095

HPE Custom Image for VMware ESXi 6.7 Offline Bundle
File size: 360.21 MB
File type: zip
Name: VMware-ESXi-6.7.0-OS-Release-8169922-HPE-Gen9plus-670.10.2.0.35-Apr2018-depot.zip
Release Date: 2018-04-17
Build Number: 8169922
Contains:
brcmfcoe–12.0.1113.0-1OEM.670.0.0.7535516–EMU–VMwareCertified–2018-04-04
lpfc–11.4.341.0-1OEM.670.0.0.7535516–EMU–VMwareCertified–2018-04-04
amsd–670.11.2.0-12.7535516–HPE–PartnerSupported–2018-04-04
bootcfg–6.7.0.02-04.00.4.7535516–HPE–PartnerSupported–2018-04-04
conrep–6.7.0.03-01.00.2.7535516–HPE–PartnerSupported–2018-04-04
cru–670.6.7.10.14-1OEM.670.0.0.7535516–HPE–PartnerSupported–2018-04-04
fc-enablement–670.3.20.12-7535516–HPE–PartnerSupported–2018-04-04
hponcfg–6.7.0.5.0-3.8.7535516–HPE–PartnerSupported–2018-04-04
ilo–670.10.1.0.16-1OEM.670.0.0.7535516–HPE–PartnerSupported–2018-04-04
oem-build–670.10.2.0-7535516–HPE–PartnerSupported–2018-04-04
smx-provider–670.03.13.00.5-7535516–HPE–VMwareAccepted–2018-04-04
ssacli–3.25.4.0-6.5.0.4240417–HPE–PartnerSupported–2018-04-04
testevent–6.7.0.02-00.01.12.7535516–HPE–PartnerSupported–2018-04-04
scsi-hpdsa–5.5.0.60-1OEM.550.0.0.1331820–Hewlett-Packard–PartnerSupported–2018-04-04
intelcim-provider–0.5-3.3–Intel–VMwareAccepted–2018-04-04
smartpqi–1.0.1.254-1OEM.650.0.0.4598673–MSCC–VMwareCertified–2018-04-04
nhpsa–2.0.30-1OEM.670.0.0.7535516–Microsemi–VMwareCertified–2018-04-04
qcnic–1.0.10.0-1OEM.650.0.0.4598673–QLC–VMwareCertified–2018-04-04
qfle3–1.0.60.0-1OEM.650.0.0.4240417–QLC–VMwareCertified–2018-04-04
qfle3f–1.0.45.0-1OEM.650.0.0.4598673–QLC–VMwareCertified–2018-04-04
qfle3i–1.0.13.0-1OEM.650.0.0.4598673–QLC–VMwareCertified–2018-04-04
qlnativefc–2.1.57.1-1OEM.600.0.0.2768847–QLogic–VMwareCertified–2018-04-04
MD5SUM:
iso= e47d9c5bd423f043bf2f326130f9ed7e
zip= c652c31a2ea66e65ef0baeacf3e3096b
SHA1SUM:
iso= 2099e329a38fe3424ae8b901fb5a5cbf81a47a25
zip= 6558c17572a2e31c8e3eabf178ea1f36c6664b1a
MD5SUM: c652c31a2ea66e65ef0baeacf3e3096b
SHA1SUM: 6558c17572a2e31c8e3eabf178ea1f36c6664b1a
SHA256SUM: 990d5f58df5c9b749aa20404717090ac54c059b54f2dde6ef4eb2b0102f9ba10

HPE Custom Image for VMware ESXi 6.5 U1 Install CD
File size: 360.75 MB
File type: iso
Name: VMware-ESXi-6.5.0-Update1-6765664-HPE-650.U1.10.1.5.26-Oct2017.iso
Release Date: 2017-11-03
Build Number: 6765664
Contain:
scsi-mpt2sas–15.10.07.00-1OEM.550.0.0.1331820–Avago–VMwareCertified–2017-02-02
bnxtnet–20.6.302.0-1OEM.650.0.0.4598673–BCM–VMwareCertified–2017-02-02
elx-esx-libelxima.so–11.2.1238.0-03–ELX–VMwareCertified–2017-02-02
brcmfcoe–11.2.1213.0-1OEM.650.0.0.4598673–EMU–VMwareCertified–2017-02-02
elxiscsi–11.2.1238.0-1OEM.650.0.0.4598673–EMU–VMwareCertified–2017-02-02
elxnet–11.2.1149.0-1OEM.650.0.0.4240417–EMU–VMwareCertified–2017-02-02
lpfc–11.2.266.0-1OEM.650.0.0.4598673–EMU–VMwareCertified–2017-02-02
amsd–650.11.1.5-16.4240417–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
bootcfg–6.0.0.02-03.00.5.2494585–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
conrep–6.0.0.03-00.00.8.2494585–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
cru–650.6.5.9.8-1.4240417–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
fc-enablement–650.3.1.5.4-4240417–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
hponcfg–6.0.0.5.0-2.2.2494585–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
ilo–650.10.1.0-12.4240417–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
oem-build–650.U1.10.1.5-4240417–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
scsi-hpdsa–5.5.0.54-1OEM.550.0.0.1331820–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
scsi-hpvsa–5.5.0.102-1OEM.550.0.0.1331820–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
smx-provider–650.03.12.50.2-4240417–HPE–VMwareAccepted–2017-02-02
ssacli–3.10.3.0-6.5.0.4240417–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
testevent–6.5.0.02-00.00.16.4240417–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
net-ixgbe–4.5.2-1OEM.600.0.0.2494585–INT–VMwareCertified–2017-02-02
intelcim-provider–0.5-3.3–Intel–VMwareAccepted–2017-02-02
nmlx4-core–3.15.5.5-1OEM.600.0.0.2768847–MEL–VMwareCertified–2017-02-02
nmlx4-en–3.15.5.5-1OEM.600.0.0.2768847–MEL–VMwareCertified–2017-02-02
nmlx4-rdma–3.15.5.5-1OEM.600.0.0.2768847–MEL–VMwareCertified–2017-02-02
nmlx5-core–4.16.8.8-1OEM.650.0.0.4598673–MEL–VMwareCertified–2017-02-02
nmst–4.6.0.101-1OEM.650.0.0.4598673–MEL–PartnerSupported–2017-02-02
smartpqi–1.0.0.1060-1OEM.650.0.0.4598673–MSCC–VMwareCertified–2017-02-02
nhpsa–2.0.24-1OEM.650.0.0.4598673–Microsemi–VMwareCertified–2017-02-02
qedentv–3.0.7.2-1OEM.650.0.0.4598673–QLC–VMwareCertified–2017-02-02
misc-cnic-register–1.713.30.v60.1-1OEM.600.0.0.2494585–QLogic–VMwareCertified–2017-02-02
net-bnx2–2.2.6b.v60.2-1OEM.600.0.0.2494585–QLogic–VMwareCertified–2017-02-02
net-bnx2x–2.713.30.v60.9-1OEM.600.0.0.2494585–QLogic–VMwareCertified–2017-02-02
net-cnic–2.713.30.v60.6-1OEM.600.0.0.2494585–QLogic–VMwareCertified–2017-02-02
qlnativefc–2.1.57.1-1OEM.600.0.0.2768847–QLogic–VMwareCertified–2017-02-02
scsi-bnx2fc–1.713.30.v60.6-1OEM.600.0.0.2494585–QLogic–VMwareCertified–2017-02-02
scsi-bnx2i–2.713.30.v60.5-1OEM.600.0.0.2494585–QLogic–VMwareCertified–2017-02-02
MD5SUM: fc7655c3cedb2685ce3ba3a8f9608078
SHA1SUM: 58685a1d662f9fb798d2ccb28376811f1b78090a
SHA256SUM: 83110be266ab7fd8f63ef386db23a57a407440ad38831ab3cc1d887450a3cf41

HPE Custom Image for VMware ESXi 6.5 U1 Offline Bundle
File size: 351.90 MB
File type: zip
Name: VMware-ESXi-6.5.0-Update1-6765664-HPE-650.U1.10.1.5.26-Oct2017-depot.zip
Release Date: 2017-11-03
Build Number: 6765664
Contain:
scsi-mpt2sas–15.10.07.00-1OEM.550.0.0.1331820–Avago–VMwareCertified–2017-02-02
bnxtnet–20.6.302.0-1OEM.650.0.0.4598673–BCM–VMwareCertified–2017-02-02
elx-esx-libelxima.so–11.2.1238.0-03–ELX–VMwareCertified–2017-02-02
brcmfcoe–11.2.1213.0-1OEM.650.0.0.4598673–EMU–VMwareCertified–2017-02-02
elxiscsi–11.2.1238.0-1OEM.650.0.0.4598673–EMU–VMwareCertified–2017-02-02
elxnet–11.2.1149.0-1OEM.650.0.0.4240417–EMU–VMwareCertified–2017-02-02
lpfc–11.2.266.0-1OEM.650.0.0.4598673–EMU–VMwareCertified–2017-02-02
amsd–650.11.1.5-16.4240417–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
bootcfg–6.0.0.02-03.00.5.2494585–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
conrep–6.0.0.03-00.00.8.2494585–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
cru–650.6.5.9.8-1.4240417–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
fc-enablement–650.3.1.5.4-4240417–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
hponcfg–6.0.0.5.0-2.2.2494585–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
ilo–650.10.1.0-12.4240417–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
oem-build–650.U1.10.1.5-4240417–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
scsi-hpdsa–5.5.0.54-1OEM.550.0.0.1331820–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
scsi-hpvsa–5.5.0.102-1OEM.550.0.0.1331820–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
smx-provider–650.03.12.50.2-4240417–HPE–VMwareAccepted–2017-02-02
ssacli–3.10.3.0-6.5.0.4240417–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
testevent–6.5.0.02-00.00.16.4240417–HPE–PartnerSupported–2017-02-02
net-ixgbe–4.5.2-1OEM.600.0.0.2494585–INT–VMwareCertified–2017-02-02
intelcim-provider–0.5-3.3–Intel–VMwareAccepted–2017-02-02
nmlx4-core–3.15.5.5-1OEM.600.0.0.2768847–MEL–VMwareCertified–2017-02-02
nmlx4-en–3.15.5.5-1OEM.600.0.0.2768847–MEL–VMwareCertified–2017-02-02
nmlx4-rdma–3.15.5.5-1OEM.600.0.0.2768847–MEL–VMwareCertified–2017-02-02
nmlx5-core–4.16.8.8-1OEM.650.0.0.4598673–MEL–VMwareCertified–2017-02-02
nmst–4.6.0.101-1OEM.650.0.0.4598673–MEL–PartnerSupported–2017-02-02
smartpqi–1.0.0.1060-1OEM.650.0.0.4598673–MSCC–VMwareCertified–2017-02-02
nhpsa–2.0.24-1OEM.650.0.0.4598673–Microsemi–VMwareCertified–2017-02-02
qedentv–3.0.7.2-1OEM.650.0.0.4598673–QLC–VMwareCertified–2017-02-02
misc-cnic-register–1.713.30.v60.1-1OEM.600.0.0.2494585–QLogic–VMwareCertified–2017-02-02
net-bnx2–2.2.6b.v60.2-1OEM.600.0.0.2494585–QLogic–VMwareCertified–2017-02-02
net-bnx2x–2.713.30.v60.9-1OEM.600.0.0.2494585–QLogic–VMwareCertified–2017-02-02
net-cnic–2.713.30.v60.6-1OEM.600.0.0.2494585–QLogic–VMwareCertified–2017-02-02
qlnativefc–2.1.57.1-1OEM.600.0.0.2768847–QLogic–VMwareCertified–2017-02-02
scsi-bnx2fc–1.713.30.v60.6-1OEM.600.0.0.2494585–QLogic–VMwareCertified–2017-02-02
scsi-bnx2i–2.713.30.v60.5-1OEM.600.0.0.2494585–QLogic–VMwareCertified–2017-02-02
MD5SUM: d564be1d352abb2741753863b25a15f0
SHA1SUM: 255c9b9ffed055707279d5d7477d3d9b4d681e74
SHA256SUM: d48520e9b9b151b3677bf0634f5e94c149b9bc4bb74c32e63d785c68b01a1bfe

100%
Awesome
 • Criteria
4 دیدگاه
 1. ebi says

  ممنون

 2. علی اقا says

  سلام
  با تشکر از شما
  تست شده – مشکلی نداره ؟ سرور من HP DL380 G9 هستش اگر با سخت افزار گزارش خطایی نداده برم برای آپدیت
  الان ۶٫۵ U1 نصبه و خود سرور هم آخرین آپدیت اچپی رو نصب کردم

 3. محمد says

  سلام. اسمش من رو به شک انداخته که آیا فقط روی G9 به بعد کار میکنه یا روی G8 (یا حتی G7) هم میشه نصبش کرد؟

  1. Milad says

   من چند جا دیدم نوشته فقط G9 به بعد

دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.