Browsing Tag

آزمون CCNA Routing and Switching 200-125

CCNA Routing and Switching 200-125 Exam Cram, 5th Edition – سوالات و تمرین

شرکت CISCO سه سطح از مدارک را جهت متخصصین IT در نظر گرفته آشنائی (Associate)، متخصص (professional)، سطح مهارت عالی (Expert) که دارای ابعاد متفاوتی برای بر آوردن نیاز و تقاضای افراد مختلف است. سطوح مختلف و متنوعی در مدارک CISCO موجود است.…