اضافه كردن دي وي دي CentOS به عنوان مخزني براي نصب بسته هاي نرم افزاري

همان طور كه مي دانيد دستور yum براي نصب بسته هاي نرم افزار ي مورد استفاده قرار مي گيرد اين دستور از مخازن معرفي شده در سيستم به عنوان محلي براي يافتن بسته ها استفاده مي كند براي اضافه كردن دي وي دي CentOS به عنوان يك مخزن ابتدا يك دايركتوري ساخته و دي وي دي CentOS را به آن Mount كنيد براي اين منظور از دستورات زير به ترتيب استفاده كنيد.

[root@centos ~]# mkdir /centos

[root@centos ~]# mount /dev/cdrom /centos

mount: /dev/sr0 is write-protected, mounting read-only

در مرحله بعدي بايد يك فايل از نوع repo در مسير /etc/yum.repo.d/ ساخته و محتويات آن را به شكل زير وارد كنيد.

[root@centos ~]# vi /etc/yum.repos.d/media.repo

[media]

name=media

baseurl=file:///centos

enabled=1

gpgcheck=1

gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7

در نمونه بالا اسم فايل ما media مي باشد يكي از مهمترين پارامتر هاي اين فايل name مي باشد كه ما آن را media قرار داديم و ديگري baseurl مي باشد كه مقدار آن برابر با دايركتوري مي باشد كه در مرحله قبل دي وي دي CentOS را به آن Mount كرديم. از اين پس براي نصب بسته هاي نرم افزاري از دي وي دي CentOS با استفاده از دستور yum بايد مخازن ديگر را غير فعال كرده و مخزن media را فعال كنيد به طور مثال براي نصب wget به شكل زير از اين دستور استفاده كنيد.

[root@centos ~]# yum install --disablerepo=* --enablerepo=media wget

Loaded plugins: fastestmirror

Loading mirror speeds from cached hostfile

Resolving Dependencies

--> Running transaction check

---> Package wget.x86_64 0:1.14-10.el7 will be installed

--> Finished Dependency ResolutionDependencies Resolved================================================================================

 Package        Arch             Version                  Repository       Size

================================================================================

Installing:

 wget           x86_64           1.14-10.el7              media           545 kTransaction Summary

================================================================================

Install  1 PackageTotal download size: 545 k

Installed size: 2.0 M

Is this ok [y/d/N]: y

Downloading packages:

Running transaction check

Running transaction test

Transaction test succeeded

Running transaction

  Installing : wget-1.14-10.el7.x86_64                                      1/1

  Verifying  : wget-1.14-10.el7.x86_64                                      1/1Installed:

  wget.x86_64 0:1.14-10.el7Complete!

همان طور كه در مثال بالا مشخص شده است بسته wget از مخزن media نصب شده است.smile icon

دیدگاه 1
  1. mac777 says

    بسیار عالی

دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.