اضافه کردن دی وی دی CentOS به عنوان مخزنی برای نصب بسته های نرم افزاری

همان طور که می دانید دستور yum برای نصب بسته های نرم افزار ی مورد استفاده قرار می گیرد این دستور از مخازن معرفی شده در سیستم به عنوان محلی برای یافتن بسته ها استفاده می کند برای اضافه کردن دی وی دی CentOS به عنوان یک مخزن ابتدا یک دایرکتوری ساخته و دی وی دی CentOS را به آن Mount کنید برای این منظور از دستورات زیر به ترتیب استفاده کنید.

[root@centos ~]# mkdir /centos

[root@centos ~]# mount /dev/cdrom /centos

mount: /dev/sr0 is write-protected, mounting read-only

در مرحله بعدی باید یک فایل از نوع repo در مسیر /etc/yum.repo.d/ ساخته و محتویات آن را به شکل زیر وارد کنید.

[root@centos ~]# vi /etc/yum.repos.d/media.repo

[media]

name=media

baseurl=file:///centos

enabled=1

gpgcheck=1

gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7

در نمونه بالا اسم فایل ما media می باشد یکی از مهمترین پارامتر های این فایل name می باشد که ما آن را media قرار دادیم و دیگری baseurl می باشد که مقدار آن برابر با دایرکتوری می باشد که در مرحله قبل دی وی دی CentOS را به آن Mount کردیم. از این پس برای نصب بسته های نرم افزاری از دی وی دی CentOS با استفاده از دستور yum باید مخازن دیگر را غیر فعال کرده و مخزن media را فعال کنید به طور مثال برای نصب wget به شکل زیر از این دستور استفاده کنید.

[root@centos ~]# yum install --disablerepo=* --enablerepo=media wget

Loaded plugins: fastestmirror

Loading mirror speeds from cached hostfile

Resolving Dependencies

--> Running transaction check

---> Package wget.x86_64 0:1.14-10.el7 will be installed

--> Finished Dependency ResolutionDependencies Resolved================================================================================

 Package        Arch             Version                  Repository       Size

================================================================================

Installing:

 wget           x86_64           1.14-10.el7              media           545 kTransaction Summary

================================================================================

Install  1 PackageTotal download size: 545 k

Installed size: 2.0 M

Is this ok [y/d/N]: y

Downloading packages:

Running transaction check

Running transaction test

Transaction test succeeded

Running transaction

  Installing : wget-1.14-10.el7.x86_64                                      1/1

  Verifying  : wget-1.14-10.el7.x86_64                                      1/1Installed:

  wget.x86_64 0:1.14-10.el7Complete!

همان طور که در مثال بالا مشخص شده است بسته wget از مخزن media نصب شده است.smile icon

دیدگاه 1
  1. mac777 says

    بسیار عالی

دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.