عدم پشتیبانی vSphere 5.0/5.1 از تاریخ 2016-08-24 + لیست شمارش معکوس دیگر محصولات

5 سال از انتشار نسخه 5.1 و vSphere 5.0 میگذره، که در حال حاضر این نسخه هم به محصولات منتضی شده شرکت Vmware پیوست، در صورتی که همچنان از این نسخه استفاده میکند بهتره هر چه زودتر Vsphere خودتون به نسخه 6 آپدیت کنید. جهت اطلاعت بیشتر میتونید به لیست محصولات که منتضی شده و محصولات که تاریخ انقضا نزدیک هست جهت آپدیت مراجعه کنید که در آینده به مشکل نخورید.

feature requests for this page are appreciated

VMware Horizon FLEX Policy Server 1.x
EOS reached
VMware Player Pro 7.x
EOS reached
VMware Workstation 11.x
EOS reached
VMware vCenter Operations Management Pack for Epic 1.0
EOS reached
VMware vCenter Log Insight 2.0
EOS reached
VMware vSphere Big Data Extensions 2.1
EOS reached
VMware vSphere Big Data Extensions 2.0
EOS reached
VMware vSphere Big Data Extensions 2.2
EOS reached
VMware ThinApp 4.7
EOS reached
VMware Workspace Portal 2.0
EOS reached
VMware vCenter Configuration Manager 5.7.2
EOS reached
VMware Data Recovery 2.0
EOS reached
VMware ESXi 5.0
EOS reached
VMware ESXi 5.1
EOS reached
VMware vCenter Server 5.0
EOS reached
VMware vCenter Server 5.1
EOS reached
VMware vSphere Data Protection Advanced 5.1
EOS reached
VMware vCenter Update Manager 5.1
EOS reached
VMware vCenter Site Recovery Manager 5.0
EOS reached
VMware vSphere Data Protection 5.1
EOS reached
VMware vCenter Update Manager 5.0
EOS reached
VMware vCenter Site Recovery Manager 5.1
EOS reached
VMware vSphere Replication 5.1
EOS reached

Today – 2016-08-29
VMware Horizon DaaS on Prem Platform 5.4
EOS in 3 days
VMware EVO:RAIL 1.0
EOS in 11 days
VMware EVO:RAIL 1.1
EOS in 11 days
VMware vRealize Log Insight 2.5
EOS in 12 days
VMware Horizon View 5.x
EOS in 16 days
VMware vCloud Application Director 6.0
EOS in 17 days
VMware vCloud Networking and Security 5.5
EOS in 21 days
VMware NSX for vSphere 6.1
EOS in 47 days
VMware NSX for Multi-Hypervisor 4.2
EOS in 47 days
Tungsten Replicator 3.0
EOS in 81 days
VMware vFabric Postgres 9.3
EOS in 82 days
VMware vSphere Big Data Extensions 2.3
EOS in 101 days
VMware vRealize Code Stream 1.0
EOS in 102 days
VMware vRealize Configuration Manager 5.7.3
EOS in 102 days
VMware vRealize Operations 6.0
EOS in 102 days
VMware vRealize Operations Private Cloud Extension 6.0
EOS in 102 days
VMware vRealize Operations for Horizon 6.0
EOS in 102 days
VMware vRealize Operations 6.1
EOS in 102 days
VMware App Volumes 2.5, 2.6, 2.7
EOS in 102 days
VMware EVO:RAIL 1.2
EOS in 103 days
VMware vCloud Automation Center 5.2
EOS in 108 days
VMware vRealize Business Standard 6.0
EOS in 110 days
VMware vRealize Business Advanced 8.2
EOS in 124 days
VMware vRealize Business Enterprise 8.2
EOS in 124 days
VMware vFabric tc Server 2.9
EOS in 124 days
VMware IT Business Management Suite Advanced and Enterprise 8.1
EOS in 124 days
VMware vCenter Operations 5.8.5 Foundation
EOS in 124 days
VMware Fusion 8.x
EOS in 180 days
VMware Workstation Player 12.x
EOS in 180 days
VMware Workstation 12.x Pro
EOS in 180 days
VMware Service Manager 9.x
EOS in 191 days
VMware vCenter Application Discovery Manager 7.0
EOS in 191 days
VMware Integrated OpenStack 1.0
EOS in 195 days
VMware Horizon DaaS Bundle and Horizon DaaS On Prem Platform 6.1
EOS in 201 days
VMware Continuent for Clustering 4.0
EOS in 231 days
VMware Continuent for Analytics and Big Data 4.0
EOS in 231 days
VMware Continuent for Replication 4.0
EOS in 231 days
VMware Continuent for Disaster Recovery 4.0
EOS in 231 days
VMware User Environment Manager 8.6
EOS in 235 days
VMware vCenter Converter Standalone 6.0
EOS in 245 days
VMware vRealize Configuration Manager 5.8
EOS in 284 days
VMware vRealize Operations for Published Applications 6.1
EOS in 290 days
VMware App Volumes 2.9
EOS in 298 days
VMware Mirage 5.x
EOS in 299 days
VMware Workspace Portal 2.1
EOS in 376 days
VMware Identity Manager Standard Edition 2.4
EOS in 376 days
VMware vRealize Log Insight 3.3
EOS in 377 days
VMware vRealize Log Insight 3.0
EOS in 377 days
VMware vCloud Director for Service Providers 8.0
EOS in 377 days
VMware Integrated OpenStack 2.0
EOS in 377 days
VMware vRealize Operations Management Pack for MEDITECH 1.0
EOS in 383 days
VMware vCloud Director 5.5
EOS in 386 days
VMware ThinApp 5.x
EOS in 428 days
VMware App Volumes 2.10
EOS in 452 days
VMware Continuent for Analytics and Big Data 5.0
EOS in 465 days
VMware Continuent for Replication 5.0
EOS in 465 days
VMware Continuent for Disaster Recovery 5.0
EOS in 465 days
VMware Continuent for Clustering 5.0
EOS in 465 days
VMware EVO:RAIL 2.0
EOS in 468 days
VMware vRealize Automation 6.2
EOS in 473 days
VMware vRealize Automation 7.0
EOS in 475 days
VMware vRealize Business Standard 7.0
EOS in 475 days
VMware vRealize Orchestrator 7.0
EOS in 475 days
VMware vRealize Business for Cloud 7.0
EOS in 563 days
VMware vRealize Code Stream 2.0
EOS in 563 days
VMware User Environment Manager 9.0
EOS in 565 days
VMware App Volumes 3.0
EOS in 570 days
VMware NSX for vSphere 6.2
EOS in 579 days
VMware ESXi 5.5
EOS in 751 days
VMware vCenter Site Recovery Manager 5.8
EOS in 751 days
VMware Cisco Nexus 1000V
EOS in 751 days
VMware Virtual SAN 5.5
EOS in 751 days
VMware vCenter Update Manager 5.5
EOS in 751 days
VMware vSphere Storage Appliance 5.5
EOS in 751 days
VMware vCenter Site Recovery Manager 5.5
EOS in 751 days
VMware vSphere Data Protection 5.5
EOS in 751 days
VMware vSphere Data Protection 5.8
EOS in 751 days
VMware vCenter Server 5.5
EOS in 751 days
VMware vCenter Server Heartbeat 6.6
EOS in 751 days
VMware vSphere Replication 5.5
EOS in 754 days
VMware vSphere Replication 5.6
EOS in 754 days
VMware vSphere Replication 5.8
EOS in 754 days
VMware vSphere Data Protection Advanced 5.5
EOS in 807 days
VMware vSphere Data Protection Advanced 5.8
EOS in 807 days
VMware Horizon 6 for Linux 6.1.1
EOS in 1014 days
VMware Horizon View 6.x
EOS in 1024 days
VMware vCenter Server 6.0
EOS in 1291 days
VMware Site Recovery Manager 6.1
EOS in 1291 days
VMware vCenter Update Manager 6.0
EOS in 1291 days
VMware ESXi 6.0
EOS in 1291 days
VMware Virtual SAN 6.x
EOS in 1291 days
VMware vCenter Site Recovery Manager 6.0
EOS in 1291 days
VMware vSphere Data Protection 6.0
EOS in 1291 days
VMware vSphere Data Protection 6.1
EOS in 1291 days
VMware vSphere Replication 6.0
EOS in 1291 days
VMware Horizon 7.x
EOS in 1666 days

Source: VMware Lifecycle Product Matrix (April 2016)smile icon

دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.