Browsing Tag

امن­ سازی portmapper

بررسی آسیب‌پذیری portmapper و نحوه امن‌سازی آن

برای بررسی آسیب­ پذیری portmapper باید ابتدا مفهوم RPC (Remote Procedure Call) بیان شود. RPC پروتکلی است که توسط آن یک برنامه می­تواند از یک برنامه موجود در یک سیستم دیگر که در شبکه قرار دارد، درخواست سرویس نماید بدون آن‌که نیاز به دانستن…