Browsing Tag

PluralSight Configuring a Cisco Router for Cisco CCNA 200-125/100-105

ویدئو آموزشی Pluralsight Cisco CCNA 200-125 100-105

(Cisco Certified Network Associate) CCNA در قاعده هرم سیسكو جای گرفته و نخستین سطح مهارتی سیسكو، یعنی سطح آشنایی و مقدمات است. دانشجویان با اخذ این مدرك، دروازه سیسكو را بر روی خود می گشایند و خود را برای صعود از پله های پیشرفت و تخصص شبكه…