Browsing Tag

NIC تیم کردن

NIC Teaming چیست؟

مفهوم Teaming معانی زیادی دارد اعم از: Bonding ، Groupin ، Trunking. این جمله به این معنی است که سوئیچ مجازی چندین NIC فیزیکی در میزبان ESXi را به یک اینترفیس منطقی تبدیل میکند که باعث تجمیع و افزونگی درپهنای باند خواهد شد. ?Load…