Browsing Tag

Network Design Cookbook 2nd Edition pdf

Network Design Cookbook: 2nd Edition

در نسخه دوم کتاب Network Design Cookbook: 2nd Edition بر اساس نیازهای تجاری ، اولویت ها و توصیه ها مهندسی شده ، یک روش جدید برای طراحی شبکه را ارائه می دهد. این رویکرد جدید یک فرآیند ساختاری را ارائه می دهد که شما ، به عنوان یک مهندس یا…