Browsing Tag

isaca

CISM Certified Information Security Manager Practice Exams – مدیریت امنیت اطلاعات

دوره مدیریت امنیت اطلاعات (CISM) مؤسسه ISACA به عنوان استانداردی معتبر و بین‌المللی در حوزه امنیت پذیرفته شده است. کتاب CISM بر چهار حوزه وظایف مدیران امنیت اطلاعات تمرکز کرده که این حوزه‌ها عبارتند از: راهبری امنیت اطلاعات، مدیریت و انطباق…

CISA Review Manual, 27th Edition – کنترل و امنیت سیستم‌های اطلاعاتی

CISA Review Manual - با توجه به افزایش تقاضا برای متخصصین دارای مهارت‌‌های بازرسی، کنترل و امنیت سیستم‌های اطلاعاتی، کسب مدرک (CISA (Certified Information Systems Auditor در سرتاسر دنیا برای شرکت‌ها و افراد شناخته شده است. این مدرک، به…

ISACA Certified Information Systems Auditor – CISA – بازرسی و کنترل و امنیت سیستم های…

ISACA Certified Information Systems Auditor CISA - این دوره ویژه متخصصین دارای مهارت‌‌های بازرسی، کنترل و امنیت سیستم‌های اطلاعاتی، و همچنین افرادی که قصد گرفتن مدرک (CISA (Certified Information Systems Auditor را دارند و همچنین ویژه افرادی…