Browsing Tag

کالیژن

زندگی از دریچه شبکه

خیلی از مواقع، خیلی از عزیزانی که به تازگی وارد عرصه بزرگ و بی پایان شبکه می شوند، در مورد برخی از مطالب ممکن است که دچار سردرگمی شوند. چرا که مباحث شبکه علیرغم شیرینی خاص خود از گسترگی زیادی هم برخوردار است. به اعتقاد بنده گستردگی و بزرگی…