Browsing Tag

سیسکو CCNP DataCenter

CCNP Data Center Application Centric Infrastructure 300-620 DCACI Complete Video Course

دوره پیاده سازی زیرساخت متمرکز برنامه کاربردی سیسکو CCNP Data Center Application Centric Infrastructure 300-620 DCACI ، دانش و مهارت های لازم برای استقرار ،پیکربندی و مدیریت سوییچ های نکسوس در مد Cisco ACI، برقراری ارتباطات بین ساختار…

مجموعه راهنما دوره سیسکو CCNA & CCNP DataCenter

برای مدیران اجرایی شبکه مرکزی داده ها که قصد دارند در طراحی مرکز داده ها، نصب تجهیزات و حفض و نگهداری آنها در وقت و پول خود صرفه جویی کنند، مجوز مرکز داده های انجمن شبکه مورد تائید cisco یک برنامه آموزشی مبتنی بر شغل است که به شما این اجازه…