Browsing Tag

آزمون SANS SEC467

SANS SEC467: Social Engineering for Security Professionals

مهندسی اجتماعی یک تکنیک شگفت‌انگیز موثر است که یک مزیت مهم نسبت به بسیاری از حملات دیگر دارد. هر سازمانی که انسان را استخدام کند در معرض خطر است. مهندسی اجتماعی به دشمن اجازه می‌دهد در محیط‌هایی که کنترل‌های فنی، دستیابی به چنین جایگاهی را…