مقایسه فرامین در دستگاه های سیسکو و جونیپر

سیسکو یکی از برندهای مطرح در دنیای تجهیزات شبکه است اما برندهای دیگری نیز وجود دارند که بر اساس تشخیص کارشناسان شبکه در سازمانهای مختلف از آن برندها استفاده می شود، مانند میکروتیک، جونیپر و …

میکروتیک یکی از برندهایی است که به علت قیمت مناسب و پایین آن نسبت به دستگاههای سیسکو در ایران مورد استقبال خوبی قرار گرفته است در این سایت تا حدودی نحوه کار و اعمال تنظیمات روی این برند از تجهیزات توضیح داده شده است اما juniper ، جونیپر نیز یکی دیگر از شرکتهای سازنده تجهیزات شبکه می باشد. شما چنانچه دستگاهی از این برند داشته باشید باید جهت اعمال تنظیمات روی دستگاه مانند تجهیزات سیسکو از خط فرمان استفاده نمایید.

در ابتدای شروع مطالب آموزشی کار با دستگاههای juniper جدولی از مقایسه فرامین بین دستگاههای Cisco و juniper را می توانید مشاهده کنید.

Cisco Command Juniper Command Co-Ordinating Definition
show run sh configuration Show running configuration
sh ver sh ver Show version
show ip interface brief show interface terse displays the status of interfaces configured for IP
show interface [intfc] show interfaces [intfc] detail displays the interface configuration, status and statistics.
show controller intfc show interfaces intfc extensive displays information about a physical port device
show interface | incl (proto|Desc) show interfaces description displays the interface configuration, status and statistics
show ip route show route displays summary information about entries in the routing table
show ip bgp summary show bgp summary displays the status of all Border Gateway Protocol (BGP) connections
show ip bgp net mask show route protocol bgp prefix will show you how that route is being advertised, look for the first line
show ip bgp net mask longer-prefixes show route range prefix will show you how that route is being advertised, look for the first line
show ip bgp regexp AS-regexp show route aspath-regexp “AS-regexp” displays routes matching the autonomous system (AS) path regular expression
show ip bgp neighbors neigh received-routes show route receive-protocol bgp neighshow route source-gateway neigh protocol bgp Shows whether a neighbor supports the route refresh capability
show ip bgp neighbor neigh advertised-routes show route advertising-protocol bgp neigh Shows whether a neighbor supports the route refresh capability
show clns neighbors show isis adjacency displays both ES and IS neighbors
show clns interface show isis interface shows specific information about each interface
show ip route isis show isis routes displays the current state of the the routing table
show isis topology show isis spf displays a list of all connected routers in all areas
show ip ospf interface show ospf neighbor shows neighbor ID, Priority, IP, & State if the neighbor router, dead time.
show ip ospf interface show ospf interface shows neighbor id, pri, state, dead time, address and interface
show ip route ospf show ospf route display the current state of the routing table
show ip ospf database show ospf database display list of information related to the OSPF database for a specific communication server
show version show version, show system uptime display the system hardware config., software version, and name and source of configuration files and boot images
show diags show chasis hardware displays power-on diagnostics status
show processes cpu show system process displays utilization statistics
show tech-support request support info displays the current software image, configuration, controllers, counters, stacks, interfaces, memory and buffers
show logging show log messages display the state of logging to the syslog
show route-map name show policy name displayall route-maps configured or only the one specified
show ip prefix-list name show policy name display information about a prefix list or prefix list entries
show ip community-list list configure,
show policy-options community name
display routes that are permitted by BGP community list
show environment all show chassis  environment displays temperature and voltage information on the console
ping dest ping dest rapid (for cisco like output)
ping dest (for unix like output)
to check to see if a destination is alive
ping (setting source int) ping dest bypass-routing to check to see if a destination is alive
terminal monitor monitor start messages Change console terminal settings
terminal no monitor monitor stop Change console terminal settings
terminal length 0 set cli screen-length 0 sets the length for displaying command output