Browsing Tag

SANS SEC699 pdf

SANS SEC699: Advanced Purple Teaming – Adversary Emulation & Detection Engineering

این آموزش پیشرفته تیم بنفش، شرکت کنندگان را در دنیای شبیه سازی دشمن غوطه ور می کند تا دفاع در برابر نقض داده ها را تقویت کند. دانش‌آموزان با کاوش در قلمرو بازیگران تهدید زندگی واقعی، تجربیات عملی را در یک محیط سازمانی پویا تجربه می‌کنند، بر…