Browsing Tag

predictive drs

بررسی قابلیت Predictive DRS در vSphere 6.5

در طول چند سال اخیر قابلیت DRS روزبه‌روز واکنش پذیر تر شده و قابلیت های جدیدی به آن اضافه شده است هر تغییری که در حجم کاری ماشین های مجازی ایجاد می شود باعث تحریک DRS شده و سبب می شود تا با انتقال ماشین های مجازی بین هاست ها سعی در توزیع…