Browsing Tag

O’Reilly Security Conference 2017

O'Reilly Security Conference 2017 – New York, NY کنفرانس امنیت

کنفرانس امنیت O'Reilly با حضور دست اندرکاران حوزه فناوری برگزار می شود. در این رویداد به مباحث متنوع حوزه فناوری اطلاعات، شامل فضاهای ابری، رایانش ابری، محافظت از اسناد دیجیتالی، Defense، نرم افزار امنیتی، سبک زندگی دیجیتالی و ... پرداخته…