Browsing Tag

iris دوربین

iris دوربین چیست ؟

iris قطعه ای از دوربین است که میزان نور ورودی از لنز را کنترل می کند. میزان نور ورودی به میزان باز بودن دهانه iris بستگی دارد .هرچه دهانه باز تر باشد نور بیشتری وارد می شود. نور وارد شده از iris به سنسورهای تصویر برخورد کرده و این نور به…