Browsing Tag

مدرک مرکز عملیات امنیت SOC

Kaspersky – Security operations and threat hunting

شرکت‌های بزرگ با زیرساخت‌های پیچیده فناوری اطلاعات باید از آن محافظت کنند – در غیر این صورت با عواقب به خطر افتادن امنیت مواجه خواهند شد. مهاجمان پیشرفته می توانند بدون توجه به دفاع، به صئرت خودکار امنیت را دور بزنند. اینجا جایی است که مرکز…

SANS MGT551: Building and Leading Security Operations Centers

مرکز عملیات امنیت SOC واحدی یکتا به جهت کنترل و نظارت و بررسی رخدادها و وقایع امنیتی روی داده در سازمان ها و شرکت ها می باشد که یکی از مهمترین رویکردهای مرکز عملیات امنیت شناسایی و تشخیص به همراه واکنش متناسب در برابروقایع و رخداد های…