Browsing Tag

دانلود کتاب CCDA 200-310

دانلود کتاب سیسکو CCDA 200-310 Official Cert Guide, 5th Edition

CCDA 200-310 Official Cert Guide - گواهی CCDA برای مهندسین طراح شبکه، تکنسین ها و مهندسین پشتیبانی که با درک اولیه طراحی شبکه، بهره وری محیط شبکه را مقدور میسازند، می باشد. متخصص دارنده ی این گواهی مهارت های مورد نیاز برای طراحی ساده ی محیط…