Browsing Tag

آموزش CCSP

CCSP (ISC)2 Certified Cloud Security Professional Official Study Guide, 2nd Edition

امنیت فضای ابری CCSP Certified Cloud Security Professional از دوره‌های معتبر بین‌المللی است که توسط مؤسسه 2(ISC) و با هدف ارائه دانش، مهارت‌ها و توانایی‌های موردنیاز در خصوص طراحی، پیاده‌سازی، معماری، عملیات، کنترل و انطباق با قوانین در…

CCSP Certified Cloud Security Professional Practice Exams

امنیت فضای ابری CCSP Certified Cloud Security Professional از دوره‌های معتبر بین‌المللی است که توسط مؤسسه 2(ISC) و با هدف ارائه دانش، مهارت‌ها و توانایی‌های موردنیاز در خصوص  طراحی، پیاده‌سازی، معماری، عملیات، کنترل و انطباق با قوانین در…

CCSP Certified Cloud Security Professional All-in-One Exam Guide

CCSP Certified Cloud Security Professional All-in-One - با توجه به رشد سریع رایانش ابری ، مدارک و دوره های امنیتی نیز برای امن سازی فضای ابر طراحی شده است. این دوره مطابق با سرفصل های آموزشی مدرک CCSP از سازمان های بین المللی و معتبر ISC2 و…