معرفی متداولترين پورت های آسيب پذير شبکه

امروزه شاهد حضور مقتدرانه سيستم های عامل در تمامی عرصه های پردازش اطلاعات می باشيم .سيستم عامل، يکی از عناصر چهار گانه در يک سيستم کامپيوتری است که دارای نقشی حياتی و تعيين کننده در رابطه با نحوه مديريت منابع سخت افزاری و نرم افزاری است . پرداختن به مقوله امنيت سيستم های عامل ، همواره از بحث های مهم در رابطه با ايمن سازی اطلاعات در يک سيستم کامپيوتری بوده که امروزه با گسترش اينترنت ، اهميت آن مضاعف شده است . بررسی و آناليز امنيت در سيستم های عامل می بايست با ظرافت و در چارچوبی کاملا” علمی و با در نظر گرفتن تمامی واقعيت های موجود ، انجام تا از يک طرف تصميم گيرندگان مسائل استراتژيک در يک سازمان قادر به انتخاب منطقی يک سيستم عامل باشند و از طرف ديگر امکان نگهداری و پشتيبانی آن با در نظر گرفتن مجموعه تهديدات موجود و آتی ، بسرعت و بسادگی ميسر گردد .

اکثر کرم ها و ساير حملات موفقيت آميز در اينترنت ، بدليل وجود نقاط آسيب پذير در تعدادی اندک از سرويس های سيستم های عامل متداول است . مهاجمان ، با فرصت طلبی خاص خود از روش های متعددی بمنظور سوء استفاده از نقاط ضعف امنيتی شناخته شده ، استفاده نموده و در اين راستا ابزارهای متنوع ، موثر و گسترده ای را به منظور نيل به اهداف خود ، بخدمت می گيرند . مهاجمان ، در اين رهگذر متمرکز بر سازمان ها و موسساتی می گردند که هنوز مسائل موجود امنيتی ( حفره ها و نقاط آسيب پذير ) خود را برطرف نکرده و بدون هيچگونه تبعيضی آنان را بعنوان هدف ، انتخاب می نمايند . مهاجمان بسادگی و بصورت مخرب ، کرم هائی نظير : بلستر ، اسلامر و Code Red را در شبکه منتشر می نمايند. آگاهی از مهمترين نقاط آسيب پذير در سيستم های عامل ، امری ضروری است . با شناسائی و آناليز اينگونه نقاط آسيب پذير توسط کارشناسان امنيت اطلاعات ، سازمان ها و موسسات قادر به استفاده از مستندات علمی تدوين شده بمنظور برخورد منطقی با مشکلات موجود و ايجاد يک لايه حفاظتی مناسب می باشند.

شناسائی متداولترين پورت هائی که تاکنون مهاجمان با استفاده از آنان حملات خود را سازماندهی نموده اند ، امری لازم و ضروری است . برخی از پورت ها بدفعات و بطور متناوب توسط مهاجمان و به منظور انجام يک تهاجم مورد استفاده قرار گرفته است . با بلاک نمودن اينگونه پورت ها ، حداقل امکانات لازم به منظور ايجاد يک محيط ايمن ايجاد خواهد شد . بهترين روشی که در اين رابطه توصيه شده است ، بلاک نمودن تمامی پورت ها ( غيرفعال نمودن تمامی ترافيک ) و صدور مجوز جداگانه برای هر يک از پروتکل های مورد نياز در يک سازمان و با توجه به شرايط موجود می باشد . حتی در صورتی که تمامی پورت ها بلاک شده باشند ، می بايست بطور مستمر آنان را به منظور تشخيص مزاحمت ها و سوء استفاده های احتمالی مانيتور نموده تا در صورت بروز مشکلات احتمالی سريعا” نسبت به رفع آنان اقدام گردد . بخاطر داشته باشيد که پورت های زير را می بايست بر روی تمامی کامپيوترهای ميزبان با لحاظ نمودن مسائل امنيتی پيکربندی نمود . غير فعال نمودن پورت های زير خلاء طراحی يک سياست امنيتی را پر نخواهد کرد و می بايست در اين رابطه تابع يک سيستم و سياست امنيتی مناسب باشيم .

جدول زير متداولترين پورت های آسيب پذير را تاکنون توسط مهاجمان بکار گرفته شده است ، نشان می دهد :

Name

Port

Protocol

Description

Small services <20 tcp/udp small services
FTP 21 tcp file transfer
SSH 22 tcp login service
TELNET 23 tcp login service
SMTP 25 tcp mail
TIME 37 tcp/udp time synchronization
WINS 42 tcp/udp WINS replication
DNS 53 udp naming services
DNS zone transfers 53 tcp naming services
DHCP server 67 tcp/udp host configuration
DHCP client 68 tcp/udp host configuration
TFTP 69 udp miscellaneous
GOPHER 70 tcp old WWW-like service
FINGER 79 tcp miscellaneous
HTTP 80 tcp web
alternate HTTP port 81 tcp web
alternate HTTP port 88 tcp web (sometimes Kerberos)
LINUXCONF 98 tcp host configuration
POP2 109 tcp mail
POP3 110 tcp mail
PORTMAP/RPCBIND 111 tcp/udp RPC portmapper
NNTP 119 tcp network news service
NTP 123 udp time synchronization
NetBIOS 135 tcp/udp DCE-RPC endpoint mapper
NetBIOS 137 udp NetBIOS name service
NetBIOS 138 udp NetBIOS datagram service
NetBIOS/SAMBA 139 tcp file sharing & login service
IMAP 143 tcp mail
SNMP 161 tcp/udp miscellaneous
SNMP 162 tcp/udp miscellaneous
XDMCP 177 udp X display manager protocol
BGP 179 tcp miscellaneous
FW1-secureremote 256 tcp CheckPoint FireWall-1 mgmt
FW1-secureremote 264 tcp CheckPoint FireWall-1 mgmt
LDAP 389 tcp/udp naming services
HTTPS 443 tcp web
Windows 2000 NetBIOS 445 tcp/udp SMB over IP (Microsoft-DS)
ISAKMP 500 udp IPSEC Internet Key Exchange
REXEC 512 tcp } the three
RLOGIN 513 tcp } Berkeley r-services
RSHELL 514 tcp } (used for remote login)
RWHO 513 udp miscellaneous
SYSLOG 514 udp miscellaneous
LPD 515 tcp remote printing
TALK 517 udp miscellaneous
RIP 520 udp routing protocol
UUCP 540 tcp/udp file transfer
HTTP RPC-EPMAP 593 tcp HTTP DCE-RPC endpoint mapper
IPP 631 tcp remote printing
LDAP over SSL 636 tcp LDAP over SSL
Sun Mgmt Console 898 tcp remote administration
SAMBA-SWAT 901 tcp remote administration
Windows RPC programs 1025 tcp/udp } often allocated
Windows RPC programs to } by DCE-RPC portmapper
Windows RPC programs 1039 tcp/udp } on Windows hosts
SOCKS 1080 tcp miscellaneous
LotusNotes 1352 tcp database/groupware
MS-SQL-S 1433 tcp database
MS-SQL-M 1434 udp database
CITRIX 1494 tcp remote graphical display
WINS replication 1512 tcp/udp WINS replication
ORACLE 1521 tcp database
NFS 2049 tcp/udp NFS file sharing
COMPAQDIAG 2301 tcp Compaq remote administration
COMPAQDIAG 2381 tcp Compaq remote administration
CVS 2401 tcp collaborative file sharing
SQUID 3128 tcp web cache
Global catalog LDAP 3268 tcp Global catalog LDAP
Global catalog LDAP SSL 3269 tcp Global catalog LDAP SSL
MYSQL 3306 tcp database
Microsoft Term. Svc. 3389 tcp remote graphical display
LOCKD 4045 tcp/udp NFS file sharing
Sun Mgmt Console 5987 tcp remote administration
PCANYWHERE 5631 tcp remote administration
PCANYWHERE 5632 tcp/udp remote administration
VNC 5800 tcp remote administration
VNC 5900 tcp remote administration
X11 6000-6255 tcp X Windows server
FONT-SERVICE 7100 tcp X Windows font service
alternate HTTP port 8000 tcp web
alternate HTTP port 8001 tcp web
alternate HTTP port 8002 tcp web
alternate HTTP port 8080 tcp web
alternate HTTP port 8081 tcp web
alternate HTTP port 8888 tcp web
Unix RPC programs 32770 tcp/udp } often allocated
Unix RPC programs to } by RPC portmapper
Unix RPC programs 32899 tcp/udp } on Solaris hosts
COMPAQDIAG 49400 tcp Compaq remote administration
COMPAQDIAG 49401 tcp Compaq remote administration
COMPAQDIAG 49401 tcp Compaq remote administration

Name

Port

Protocol

Description

Small services <20 tcp/udp small services
FTP 21 tcp file transfer
SSH 22 tcp login service
TELNET 23 tcp login service
SMTP 25 tcp mail
TIME 37 tcp/udp time synchronization
WINS 42 tcp/udp WINS replication
DNS 53 udp naming services
DNS zone transfers 53 tcp naming services
DHCP server 67 tcp/udp host configuration
DHCP client 68 tcp/udp host configuration
TFTP 69 udp miscellaneous
GOPHER 70 tcp old WWW-like service
FINGER 79 tcp miscellaneous
HTTP 80 tcp web
alternate HTTP port 81 tcp web
alternate HTTP port 88 tcp web (sometimes Kerberos)
LINUXCONF 98 tcp host configuration
POP2 109 tcp mail
POP3 110 tcp mail
PORTMAP/RPCBIND 111 tcp/udp RPC portmapper
NNTP 119 tcp network news service
NTP 123 udp time synchronization
NetBIOS 135 tcp/udp DCE-RPC endpoint mapper
NetBIOS 137 udp NetBIOS name service
NetBIOS 138 udp NetBIOS datagram service
NetBIOS/SAMBA 139 tcp file sharing &amp; login service
IMAP 143 tcp mail
SNMP 161 tcp/udp miscellaneous
SNMP 162 tcp/udp miscellaneous
XDMCP 177 udp X display manager protocol
BGP 179 tcp miscellaneous
FW1-secureremote 256 tcp CheckPoint FireWall-1 mgmt
FW1-secureremote 264 tcp CheckPoint FireWall-1 mgmt
LDAP 389 tcp/udp naming services
HTTPS 443 tcp web
Windows 2000 NetBIOS 445 tcp/udp SMB over IP (Microsoft-DS)
ISAKMP 500 udp IPSEC Internet Key Exchange
REXEC 512 tcp } the three
RLOGIN 513 tcp } Berkeley r-services
RSHELL 514 tcp } (used for remote login)
RWHO 513 udp miscellaneous
SYSLOG 514 udp miscellaneous
LPD 515 tcp remote printing
TALK 517 udp miscellaneous
RIP 520 udp routing protocol
UUCP 540 tcp/udp file transfer
HTTP RPC-EPMAP 593 tcp HTTP DCE-RPC endpoint mapper
IPP 631 tcp remote printing
LDAP over SSL 636 tcp LDAP over SSL
Sun Mgmt Console 898 tcp remote administration
SAMBA-SWAT 901 tcp remote administration
Windows RPC programs 1025 tcp/udp } often allocated
Windows RPC programs to } by DCE-RPC portmapper
Windows RPC programs 1039 tcp/udp } on Windows hosts
SOCKS 1080 tcp miscellaneous
LotusNotes 1352 tcp database/groupware
MS-SQL-S 1433 tcp database
MS-SQL-M 1434 udp database
CITRIX 1494 tcp remote graphical display
WINS replication 1512 tcp/udp WINS replication
ORACLE 1521 tcp database
NFS 2049 tcp/udp NFS file sharing
COMPAQDIAG 2301 tcp Compaq remote administration
COMPAQDIAG 2381 tcp Compaq remote administration
CVS 2401 tcp collaborative file sharing
SQUID 3128 tcp web cache
Global catalog LDAP 3268 tcp Global catalog LDAP
Global catalog LDAP SSL 3269 tcp Global catalog LDAP SSL
MYSQL 3306 tcp database
Microsoft Term. Svc. 3389 tcp remote graphical display
LOCKD 4045 tcp/udp NFS file sharing
Sun Mgmt Console 5987 tcp remote administration
PCANYWHERE 5631 tcp remote administration
PCANYWHERE 5632 tcp/udp remote administration
VNC 5800 tcp remote administration
VNC 5900 tcp remote administration
X11 6000-6255 tcp X Windows server
FONT-SERVICE 7100 tcp X Windows font service
alternate HTTP port 8000 tcp web
alternate HTTP port 8001 tcp web
alternate HTTP port 8002 tcp web
alternate HTTP port 8080 tcp web
alternate HTTP port 8081 tcp web
alternate HTTP port 8888 tcp web
Unix RPC programs 32770 tcp/udp } often allocated
Unix RPC programs to } by RPC portmapper
Unix RPC programs 32899 tcp/udp } on Solaris hosts
COMPAQDIAG 49400 tcp Compaq remote administration
COMPAQDIAG 49401 tcp Compaq remote administration
COMPAQDIAG 49401 tcp Compaq remote administration
80%
Awesome
  • Criteria
دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.