دستورات جدید esxcli در vSphere 6.5

در vSphere 6.5 رابط خط فرمان esxcli با دستورات جدید و توسعه دستورات قبلی بهبود یافته شده است در این مطلب این دستورات را به صورت مختصر بررسی خواهیم کرد عمده دستورات اضافه شده در دسته های زیر قرار گرفته اند.

 • پیکربندی USB passthrough
 • پیکربندی و نمایش وضیعت دیوایس های NVMe
 • بررسی صحت امضای VIB
 • نمایش قابلیت های اداپتور استورج
 • نمایش ظزفیت دیوایس ها
 • پیکربندی قابلیت UNMAP در VMFS6
 • پیکربندی iSCSI Target در  VSAN 6.5
 • پیکربندی مقدار coalesce و queue کارت شبکه
 • پیکربندی WBEM

esxcli device driver list

این دستور دیوایس های شبکه و استوریج را با درایور های آنها نمایش می دهد درایورهای مربوط به شبکه با دستور esxcli network nic list و درایو های مربوط به شبکه با دستور esxcli storage core adapter list نیز نمایش داده می شوند ولی این دستور به صورت یکجا کلیه دیوایس ها را نمایش می دهد.

# esxcli device driver list
Device Driver Status KB Article
------- ------ ------ ----------
vmhba0 nvme normal
vmnic0 ne1000 normal
vmhba32 vmkusb normal

esxcli graphics

در Namespace مربوط  به گرافیک 4 دستور جدید توسعه یافته شده اند این دستورات قابلیت نمایش و تنظیم ویژگی‌های کارت‌های گرافیک را فراهم می‌کنند این دستورات به شکل زیر هستند.

esxcli graphics device stats list
esxcli graphics host get
esxcli graphics host refresh
esxcli graphics host set
# esxcli graphics device stats list
0000:00:02.0
 Vendor Name: Intel Corporation
 Device Name: Iris Pro Graphics 580
 Driver Version: None
 Utilization (%): 0
 Memory Used (%): 0
 Temperature: 0 degrees Celsius

# esxcli graphics host get
 Default Graphics Type: Shared
 Shared Passthru Assignment Policy: Performance

# esxcli graphics host set --help
Usage: esxcli graphics host set [cmd options]

Description:
 set          Set host graphics properties.

Cmd options:
 --default-type= Host default graphics type.
 --shared-passthru-assignment-policy=
            Shared passthru assignment policy.

esxcli hardware usb passthrough

این دستور امکان فعال کردن passthrough را برای دیوایس های USB فراهم می کند این دستور اطلاعات دیوایس ها را به صورت “Bus:Dev:vendorId:productId” دریافت کرده و برای اعمال نیاز به این دارد که سرویس usbarbitrator در حالت اجرا باشد دستورات اضافه شده در این بخش به شکل زیر هستند.

esxcli hardware usb passthrough device list
esxcli hardware usb passthrough device enable
esxcli hardware usb passthrough device disable
 esxcli hardware usb passthrough device list
Bus Dev VendorId ProductId Enabled Can Connect to VM Name
--- --- -------- --------- ------- ----------------- ----------------------------------------------------------------
2  2  b95    1790     false yes        ASIX Electronics Corp. AX88179 Gigabit Ethernet
2  3  b95    1790     false yes        ASIX Electronics Corp. AX88179 Gigabit Ethernet
1  2  930    6545     false yes        Toshiba Corp. Kingston DataTraveler 102 Flash Drive / HEMA Flash
1  3  8087   a2b      true yes        Intel Corp.

# esxcli hardware usb passthrough device enable -d 2:2:b95:1790

esxcli nvme

یک namespace جدید برای مدیریت دیوایس های از نوع NVMe می باشد دستورات اضافه شده در این بخش به شکل زیر هستند.

esxcli nvme device feature [aec|ar|er|ic|ivc|nq|pm|tt|vwc|wa] [set|get]
esxcli nvme device firmware ctivate
esxcli nvme device firmware download
esxcli nvme device get
esxcli nvme device list
esxcli nvme device log [error|fwslot|smart]   get
esxcli nvme device namespace [format|get|list]
esxcli nvme driver loglevel set
# esxcli nvme device list
HBA Name Status Signature
-------- ------ ---------------------
vmhba0  Online nvmeMgmt-nvme00610000

# esxcli nvme device get -A vmhba0
Controller Identify Info:
  PCIVID: 144d
  PCISSVID: 144d
  Serial Number: S2GLNCAH104752J
  Model Number: Samsung SSD 950 PRO 256GB
  Firmware Revision: 1B0QBXX7
  Recommended Arbitration Burst: 2
  IEEE OUI Identifier: 002538
  Controller Associated with an SR-IOV Virtual Function: false
  Controller Associated with a PCI Function: true
  NVM Subsystem May Contain Two or More Controllers: false
  NVM Subsystem Contains Only One Controller: true
  NVM Subsystem May Contain Two or More PCIe Ports: false
  NVM Subsystem Contains Only One PCIe Port: true
  Max Data Transfer Size: 5
  Controller ID: 1
  Version: 0.0
  RTD3 Resume Latency: 0 us
  RTD3 Entry Latency: 0 us
  Optional Namespace Attribute Changed Event Support: false
  Namespace Management and Attachment Support: false
  Firmware Activate and Download Support: true
  Format NVM Support: true
  Security Send and Receive Support: true
  Abort Command Limit: 7
  Async Event Request Limit: 3
  Firmware Activate Without Reset Support: false
  Firmware Slot Number: 3
  The First Slot Is Read-only: false
  Command Effects Log Page Support: false
  SMART/Health Information Log Page per Namespace Support: true
  Error Log Page Entries: 63
  Number of Power States Support: 4
  Format of Admin Vendor Specific Commands Is Same: true
  Format of Admin Vendor Specific Commands Is Vendor Specific: false
  Autonomous Power State Transitions Support: true
  Warning Composite Temperature Threshold: 0
  Critical Composite Temperature Threshold: 0
  Max Time for Firmware Activation: 0 * 100ms
  Host Memory Buffer Preferred Size: 0 * 4KB
  Host Memory Buffer Min Size: 0 * 4KB
  Total NVM Capacity: 0x0
  Unallocated NVM Capacity: 0x0
  Access Size: 0 * 512B
  Total Size: 0 * 128KB
  Authentication Method: 0
  Number of RPMB Units: 0
  Max Submission Queue Entry Size: 64 Bytes
  Required Submission Queue Entry Size: 64 Bytes
  Max Completion Queue Entry Size: 16 Bytes
  Required Completion Queue Entry Size: 16 Bytes
  Number of Namespaces: 1
  Reservation Support: false
  Save/Select Field in Set/Get Feature Support: true
  Write Zeroes Command Support: true
  Dataset Management Command Support: true
  Write Uncorrectable Command Support: true
  Compare Command Support: true
  Fused Operation Support: false
  Cryptographic Erase as Part of Secure Erase Support: true
  Cryptographic Erase and User Data Erase to All Namespaces: false
  Cryptographic Erase and User Data Erase to One Particular Namespace: true
  Format Operation to All Namespaces: false
  Format Opertaion to One Particular Namespace: true
  Volatile Write Cache Is Present: true
  Atomic Write Unit Normal: 255 Logical Blocks
  Atomic Write Unit Power Fail: 0 Logical Blocks
  Format of All NVM Vendor Specific Commands Is Same: true
  Format of All NVM Vendor Specific Commands Is Vendor Specific: false
  Atomic Compare and Write Unit: 0
  SGL Length Able to Larger than Data Amount: false
  SGL Length Shall Be Equal to Data Amount: true
  Byte Aligned Contiguous Physical Buffer of Metadata Support: false
  SGL Bit Bucket Descriptor Support: false
  SGL for NVM Command Set Support: false

esxcli software vib signature verify

این دستور برای بررسی صحت امضای تمامی بسته های نصب شده بر روی ESXi مورد استفاده قرار می گیرد در خروجی این دستور نام، نسخه، سازنده و acceptance level هر یک از بسته ها نمایش داده می شود.

esxcli storage core adapter capabilities list

این دستور قابلیت های HBA های از نوع SCSI را نمایش می دهد.

# esxcli storage core adapter capabilities list
vmhba0
 Handles Second-Level-LUNs: false
 Supports Data Integrity: false
 Provides Own Completion Worlds: true
 Handles Sense Data in Good and Error Conditions: false

vmhba64
 Handles Second-Level-LUNs: true
 Supports Data Integrity: false
 Provides Own Completion Worlds: true
 Handles Sense Data in Good and Error Conditions: true

esxcli storage core device capacity list

این دستور ظرفیت هر یک از دیوایس های استورج را به همراه hysical Blocksize,Logical Blocksize, Logical Block Count، سایز و فرمت آن ها نمایش می دهد.

# esxcli storage core device capacity list
Device                 Physical Blocksize Logical Blocksize Logical Block Count    Size Format Type
------------------------------------- ------------------ ----------------- ------------------- ---------- -----------
naa.6589cfc00000001917172ff67b90be59        131072        512      104857600  51200 MiB Unknown
naa.6589cfc0000000572b71f35019e9c31f        131072        512      838860800 409600 MiB Unknown
naa.6589cfc000000ed999506ae18cee259a        131072        512      1073741824 524288 MiB Unknown
naa.6589cfc000000c104ad79fde586c49a9        131072        512      838860800 409600 MiB Unknown
mpx.vmhba32:C0:T0:L0                 512        512       30489408  14887 MiB 512n
t10.NVMe____Samsung_SSD_950_PRO_256GB        4096        512      500118192 244198 MiB 512e
naa.6589cfc000000656da382d1be31512d2        131072        512      1073741824 524288 MiB Unknown

esxcli storage core device latencythreshold

دستورات این بخش مقدار latencythreshold را نمایش داده و همچنین امکان تنظیم این مقدار نیز فراهم شده است.

# esxcli storage core device latencythreshold list
Device                 Latency Sensitive Threshold
------------------------------------- ---------------------------
naa.6589cfc00000001917172ff67b90be59        0 milliseconds
naa.6589cfc0000000572b71f35019e9c31f        0 milliseconds
naa.6589cfc000000ed999506ae18cee259a        0 milliseconds
naa.6589cfc000000c104ad79fde586c49a9        0 milliseconds
mpx.vmhba32:C0:T0:L0                0 milliseconds
t10.NVMe____Samsung_SSD_950_PRO_256GB        0 milliseconds
naa.6589cfc000000656da382d1be31512d2        0 milliseconds

esxcli storage core device latencythreshold set --help
Usage: esxcli storage core device latencythreshold set [cmd options]

Description:
 set Set device's latency sensitive threshold (in milliseconds).
 If IO latency exceeds the threshold, new IOs will use default IO scheduler.

Cmd options:
 -d|--device=<str>           Select the device to set its latency
                    sensitive threshold. (required)
 --latency-sensitive-threshold=<long>  Set device's latency sensitive threshold
                    (in milliseconds). (required)

esxcli storage vmfs reclaim config

نسخه جدید VMFS که با عدد ۶ شناخته می شود از قابلیت UNMAP پشتیبانی می کنند با استفاده  از دستورات این بخش می توان این قابلیت را پیکربندی کرد.

# esxcli storage vmfs reclaim config get -l Datastore
 Reclaim Granularity: 1048576 Bytes
 Reclaim Priority: low

# esxcli storage vmfs reclaim config set --help
Usage: esxcli storage vmfs reclaim config set [cmd options]

Description:
 set Set space reclamation configuration parameters

Cmd options:
 -g|--reclaim-granularity=<long>
    Minimum granularity of automatic space reclamation in bytes
 -p|--reclaim-priority=<str>
    Priority of automatic space reclamation. Supported options are [none, low, medium, high].
 -l|--volume-label=<str>
    The label of the target VMFS volume.
 -u|--volume-uuid=<str>
    The uuid of the target VMFS volume.

esxcli system stats installtime get

این دستور زمان و تاریخ نصب ESXi را نمایش می‌دهد به هنگام اعمال به‌روزرسانی‌های جدید این مقدار تغییر نخواهد کرد ولی اگر از نسخه های قبلی به نسخه ۶.۵ به روز رسانی کرده باشید این مقدار برابر با زمان و تاریخ به روز رسانی خواهد بود.

# esxcli system stats installtime get
2016-11-15T13:08:42

esxcli system wbem

این بخش شامل دستورات زیر برای نمایش و پیکربندی WEBM می باشد.

esxcli system wbem get

esxcli system wbem set

esxcli system wbem provider list

esxcli system wbem provider set

esxcli vsan iscsi

VSAN 6.5 قابلیت iSCSI Target را برای استفاده سرورهای فیزیکی و مجازی فراهم کرده است دستورات این بخش برای پیکربندی این قابلیت به شکل زیر هستند.

esxcli vsan iscsi defaultconfig

esxcli vsan iscsi homeobject [create|delete]
esxcli vsan iscsi homeobject [get|set]
esxcli vsan iscsi initiatorgroup [add|get]
esxcli vsan iscsi initiatorgroup initiator [add|remove]
esxcli vsan iscsi initiatorgroup [list|remove]
esxcli vsan iscsi status [get|set]
esxcli vsan iscsi target [add|get|list]
esxcli vsan iscsi target [lun add|get|list|remove|set]
esxcli vsan iscsi target [remove|set]

esxcli network nic coalesce/queue

دستورات این بخش برای نمایش و پیکربندی مقادیر coalesce و queue کارت شبکه به کار می روند این دستورات به شکل زیر هستند.smile icon

esxcli network nic coalesce get
esxcli network nic coalesce high get
esxcli network nic coalesce high set
esxcli network nic coalesce low get
esxcli network nic coalesce low set
esxcli network nic queue count get
esxcli network nic queue count set
esxcli network nic queue filterclass list
esxcli network nic queue loadbalancer list
esxcli network nic queue loadbalancer set
# esxcli network nic coalesce get
NIC   RX microseconds RX maximum frames TX microseconds TX Maximum frames Adaptive RX Adaptive TX Sample interval seconds
------ --------------- ----------------- --------------- ----------------- ----------- ----------- -----------------------
vmnic0 N/A       N/A        N/A       N/A        N/A     N/A     N/A
vusb0  N/A       N/A        N/A       N/A        N/A     N/A     N/A
vusb1  N/A       N/A        N/A       N/A        N/A     N/A     N/A

# esxcli network nic coalesce high set --help
Usage: esxcli network nic coalesce high set [cmd options]

Description:
 set          Set parameters to control the behavior of a NIC when it sends or receives packets at high packet rate.

Cmd options:
 -p|--pkt-rate= The high packet rate measured in number of packets per second. When packet rate is above this parameter, the RX/TX coalescing parameters
            configured by this command are used.
 -R|--rx-max-frames=
            The maximum number of RX packets to delay an RX interrupt after they arrive under high packet rate conditions.
 -r|--rx-usecs= The number of microseconds to delay an RX interrupt after a packet arrives under high packet rate conditions.
 -T|--tx-max-frames=
            The maximum number of TX packets to delay an TX interrupt after they are sent under high packet rate conditions.
 -t|--tx-usecs= The number of microseconds to delay a TX interrupt after a packet is sent under high packet rate conditions.
 -n|--vmnic=   Name of the vmnic for which parameters should be set. (required)

# esxcli network nic queue count get
NIC   Tx netqueue count Rx netqueue count
------ ----------------- -----------------
vmnic0         1         1
vusb0          0         0
vusb1          0         0
2 دیدگاه
 1. احسان ملکی says

  عالی بود. تشکر.

 2. ketan says

  عالی .مرسی

دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.