مقایسه لیست تغییرات جدید در VMware vCenter 6.5

در نسخه جدید vCenter شاهد تغییراتی بودیم که در ادامه به صورت یک لیست مختصر از مقایسه ورژن های ESX و vSphere ارائه شده…

Virtual Machine Maximums

 

Host Maximums

  ESX 6.5 ESX 6.0 ESX 5.5 ESX 5.1 ESX 5 ESX 4.1 ESX 4.0 ESX 3.5 ESX 3 ESX 2 ESX 1
Logical CPUs per host  576 480 320 160 160 160 64 32 32 16 8
Virtual machines per host 1024 1024 512 512 512 320 320 128 128 80 64
Virtual CPUs per host 4096 4096 4096 2048 2048 512 512 128 128 80 64
Virtual CPUs per core 32 32 32 25 25 25 20 8 8 8 8
RAM per host 12TB 12TB 4TB 2TB 2TB 1TB 1TB 256GB 256GB 64GB 64GB
LUNs per server 512 256 256 256 256 256 256

 

vCenter Server Maximums

vCenter Server Maximums ESX 6.5 ESX 6.0 ESX 5.5 ESX 5.1 ESX 5 ESX 4.1 ESX 4.0 ESX 3.5 ESX 3
Hosts per vCenter Server 2000 1000 1000 1000 1000 1000 300 200 200
Powered on virtual machines 25000 10000 10000 10000 10000 10000 3000 2000
Registered virtual machines 35000 15000 15000 15000 15000 15000 4500 2000
Linked vCenter Servers 10 10 10 10 10 10 10
Hosts in linked vCenter Servers 4000 4000 3000 3000 3000 3000 1000
Powered on virtual machines in linked vCenter 30000 30000 30000 30000 30000 30000 10000
Registered virtual machines in linked vCenter 50000 50000 50000 50000 50000 50000 15000
Concurrent Client connections 60 180 100 100 100 100 30
Number of host per datacenter 2000 500 500 500 500 400 100
MAC addresses per vCenter Server 65536 65536 65536 65536 65536
USB devices connected at vSphere Client 20 20 20 20

 

Cluster and Resource Pool Maximums

ESX 6.5 ESX 6.0 ESX 5.5 ESX 5.1 ESX 5 ESX 4.1 ESX 4.0 ESX 3.5
Hosts per cluster 64 64 32 32 32 32 32 32
Virtual machines per cluster 8000 4000 4000 4000 3000 3000 1280
Virtual machines per host 1024 1024 512 512 512 320 100
Maximum concurrent host HA failover 32 32 4 4
Failover as percentage of cluster 100% 100% 50% 50%
Resource pools per cluster 1600 1600 1600 1600 1600 512 512 128
Resource pools per host 1600 1600 1600 1600 1600 4096
Children per resource pool 1100 1100 1024 1024 1024 1024
Resource pool tree depth 8 8 8 8 8 8 12 12

 

Network Maximums

ESX 6.5 ESX 6.0 ESX 5.5 ESX 5.1 ESX 5 ESX 4.1 ESX 4.0 ESX 3.5 ESX 3
Total virtual network switch ports per host 4096 4096 4096 4096 4096 4096 4096 127
Maximum active ports per host 1016 1016 1016 1050 1016 1016 1016 1016
Virtual network switch creation ports 4088 4088 4088 4088 4088 4088 4088
Port groups 512 512 512 256 256 512 512 512
Distributed virtual network switch ports per vCenter 60000 60000 60000 60000 30000 20000 6000
Static port groups per vCenter 10000 10000 10000 10000 5000 5000 512
Ephemeral port groups per vCenter 1016 1016 1016 256 256 1016
Hosts per distributed switch 2000 1000 500 500 350 350 64
Distributed switches per vCenter 128 128 128 128 32 32 16
VMDirectPath PCI/PCIe devices per host 8 8 8 8 8 8 8
VMDirectPath PCI/PCIe devices per virtual machine 4 4 4 4 4 4
Concurrent vMotion operations per host (1Gb/s network) 4 4 4 4 4 2 2
Concurrent vMotion operations per host (10Gb/s network) 8 8 8 8 8

 

Storage Maximums

ESX 6.5 ESX 6.0 ESX 5.5 ESX 5.1 ESX 5 ESX 4.1 ESX 4.0 ESX 3.5 ESX 3
Software iSCSI NICs per server 8 8 8 8 8 8
Number of total paths on a server 2048 1024 1024 1024 1024 1024
Number of paths to a iSCSI LUN 8 8 8 8 8 8
Software iSCSI targets 256 256 256 256 256 256 256
NFS mounts per host 256 256 256 256 256 64 64
FC LUNs per host 512 256 256 256 256 256 256 256 256
FC LUN ID 16383 1023 255 255 255 255 255 255 255
FC Number of paths to a LUN 32 32 32 32 32 32 32 32 32
Number of HBAs of any type 8 8 8 8 8 8 8
HBA ports 16 16 16 16 16 16 16 16
Targets per HBA 256 256 256 256 256 256 256 15
Software FCoE adapters 4 4 4 4 4
Volumes per host 512 256 256 256 256 256 256 256
Hosts per volume 64 64 64 64 64 64 64 32
Powered on virtual machines per VMFS volume 2048 2048 2048 2048 2048 256
Concurrent vMotion operations per datastore 128 128 128 128 128
Concurrent Storage vMotion operations per datastore 8 8 8 8 8
Concurrent Storage vMotion operations per host 2 2 2 2 2
Concurrent non vMotion provisioning operations per host 8 8 8 8 8
VMFS Volume size 64TB 64TB 64TB 64TB 64TB 64TB 64TB 64TB
Virtual disks per datastore cluster 9000 9000 9000
Datastores per datastore cluster 64 64 64
Datastore clusters per vCenter 256 256 256

 

Fault Tolerance Maximums

ESX 6.5 ESX 6.0 ESX 5.5 ESX 5.1 ESX 5.0
Virtual disks 16 16 16 16
Virtual CPUs per virtual machine 4 4 1 1 1
RAM per FT VM 64 GB 64GB 64GB 64GB 64GB
Virtual machines per host 4 4 4 4 4

 

Virtual SAN Maximums

ESX 6.5 ESX 6.0 ESX 5.5
Virtual SAN disk groups per host 5 5 5
Magnetic disks per disk group 7 7 7
SSD disks per disk group 1 1 1
Spinning disks in all diskgroups per host 35 35 35
Components per Virtual SAN host 9000 9000 3000
Number of Virtual SAN nodes in a cluster 64 64 32
Number of Virtual SAN nodes in a cluster (All-Flash) 32
Number of datastores per cluster 1 1 1
Virtual machines per host 200 200 100
Virtual machines per cluster 6000 6400 3200
Virtual machine virtual disk size 62TB 62TB 2032GB
Disk stripes per object 12 12 12
Percentage of flash read cache reservation 100 100 100
Failure to tolerate 3 3 3
Percentage of object space reservation 100 100 100
Virtual SAN networks/physical network fabrics 2 2 2

Virtual Machine and Host Maximums

vSphere 6.5 vSphere 6.0 
RAM per virtual machine 6 TB 4 TB
Video memory per virtual machine 2 GB 512 MB
Logical CPUs per host 576 480
Number of total paths on a server 2048 1024
FC LUN ID 16383 1032
Volumes per host 512 256

vCenter Server Maximums

vSphere 6.5 vSphere 6.0
Hosts per vCenter Server 2000 1000
Powered on virtual machines 25000 10000
Registered virtual machines 35000 15000
Number of host per datacenter 2000 500
Virtual machines per cluster 8000 4000
Hosts per distributed switch 2000 1000

2 دیدگاه
  1. حمید says

    سلام عالی بود ممنون

  2. milad says

    عالی
    مرسی

دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.