Browsing Tag

Satellite Hacking

PentestMag – Aerospace Cybersecurity: Satellite Hacking (W53)

این دوره با هدایت شما از طریق شناسایی ، تجزیه و تحلیل ارتباطی ، رمزگشایی و تجزیه و تحلیل آسیب پذیری سیستم های ماهواره ای از طریق فعالیت ها و آموزش های تعاملی، پایه های امنیت سایبری ماهواره را آموزش می دهد. در مورد مفاهیم اساسی آنچه در…