Browsing Tag

Pearson IT Certification – CCNA Routing and Switching ICND2 200-105

ویدئو آموزشی Pearson IT Certification – CCNA Routing and Switching ICND1 100-105 & ICND2…

شرکت CISCO سه سطح از مدارک را جهت متخصصین IT در نظر گرفته (آشنائی (Associate)، متخصص (professional)، سطح مهارت عالی (Expert)) که دارای ابعاد متفاوتی برای بر آوردن نیاز و تقاضای افراد مختلف است. سطوح مختلف و متنوعی در مدارک CISCO موجود است.…