Browsing Tag

Network Design

Network Design Cookbook: 2nd Edition

در نسخه دوم کتاب Network Design Cookbook: 2nd Edition بر اساس نیازهای تجاری ، اولویت ها و توصیه ها مهندسی شده ، یک روش جدید برای طراحی شبکه را ارائه می دهد. این رویکرد جدید یک فرآیند ساختاری را ارائه می دهد که شما ، به عنوان یک مهندس یا…

LiveLessons Large-Scale Network Design – دانلود آموزش طراحی شبکه های بزرگ

LiveLessons Large-Scale Network Design - قبل از اجرا یا ایجاد تغییرات در شبکه داشتن یک طرح و برنامه برای انجام آن دارای اهمیت ویژه ای است که در صورت نبود برنامه و طرح در هنگام اجرا و عملکرد، شبکه دچار مشکلات مختلفی خواهد شد. همچنین این نوع…