Browsing Tag

MaxPatrol 10 download

Positive Technologies MaxPatrol 10 V26.0

نرم افزار MaxPatrol 10  سیستمی است که داده ها را در مورد رویدادهایی که در زیرساخت فناوری اطلاعات یک شرکت رخ می دهد جمع آوری، ذخیره و تجزیه و تحلیل می کند. این امر نظارت بر امنیت اطلاعات را برای کل زیرساخت فناوری اطلاعات و زیربخش‌ها،…