Browsing Tag

drs

بررسی قابلیت Network-Aware DRS در vSphere 6.5

قبل از vSphere 6.5 قابلیت DRS برای توزیع بار ماشین های مجازی بین هاست ها از مقدار CPU و Memory استفاده می‌کرد این روش در بسیاری از سناریوها به خوبی جوابگو بود چون اکثر ماشین های مجازی بیشترین منابع که نیاز داشتند از نوع CPU وMemory  بود اما…

بررسی قابلیت Predictive DRS در vSphere 6.5

در طول چند سال اخیر قابلیت DRS روزبه‌روز واکنش پذیر تر شده و قابلیت های جدیدی به آن اضافه شده است هر تغییری که در حجم کاری ماشین های مجازی ایجاد می شود باعث تحریک DRS شده و سبب می شود تا با انتقال ماشین های مجازی بین هاست ها سعی در توزیع…