Browsing Tag

کلاسترینگ vSphere 6.7

VMware vSphere 6.7 Clustering Deep Dive

VMware vSphere 6.7 Clustering Deep Dive - یک کتاب جامع در خصوص آموزش و نحوه کلاسترینگ VMware vSphere 6.7 می باشد. این کتاب دانش و تخصص لازم برای ایجاد یک زیرساخت ابر را بر اساس vSphere HA, vSphere DRS, vSphere Storage DRS, Storage I/O…