Browsing Tag

دانلود Digital Forensics for Cyber Professionals

Digital Forensics for Cyber Professionals جرم یابی دیجیتال برای حرفه ای های سایبر

در دنیای مدرن امروزی همراه با پیشرفت روزانه تکنولوژی، وقوع جرم و جنایت نیز در این حوزه رو به افزایش است. لذا شناسایی و جمع‌آوری دلایل کافی جهت اثبات وقوع جرم و تشخیص اینکه این جرم توسط چه کسی و به واسطه چه ابزاری و چگونه اتفاق افتاده است،…