Browsing Tag

ترافیک سرور Exchange

توزیع بار (Load Balancing) در سرور Exchange 2016

توزیع بار درExchange 2016 نسبت به نسخه‌های قدیمی ساده‌تر شده است. با تثبیت تعداد نقش‌ها در سرور Exchange در نسخه‌های جدیدتر، تعداد تصمیم کمتری باید گرفته شود و راهکارهایی کنترل ترافیک که توسط Exchange بکار گرفته می‌شود،آن را به‌آسانی در…