Browsing Tag

آموزش CCIE Routing TCP/IP

دانلود کتاب Routing TCP/IP Volume II: CCIE Professional Development, 2nd Edition

(Routing TCP/IP Volume II: CCIE) محیط های شبکه می توانند از چندین قسمت ، که هر کدام از پروتکل های مختلفی با معماری های متفاوتی هستند، تشکیل شده باشند. در این حالت ممکن است استفاده از پل برای حفظ سرعت ارتباطات بین قسمت های شبکه مناسب نباشد.…