Rollback کردن دامين Domain/Forest Functional Level

در ورژن های قدیمی سیستم عامل ویندوز، پس از ارتقاء سطح عملکرد دامین (Domain Functional Level) و سطح عملکرد جنگل (Forest Functional Level) امکان بازگرداندن (Rollback) این عمل وجود نداشت. از Windows Server 2008 R2 این امکان حاصل شده است که تحت شرایط معینی، امکان بازگشت به عقب Functional Level وجود داشته باشد. لازم است، افزایش/کاهش سطح عملکرد Domain و Forest به ترتیب عملیات لازم است روی PDC Emulator و Schema Master انجام گردند. جدول زیر وجود امکان Rollback برای Domain Functional Level را نمایش می دهد.

Rollback کردن دامين Domain/Forest Functional Level
domain functional level forest functional level امکان Rollback
Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 R2 None unless you first lower forest functional level
Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 or Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2 Windows Server 2008 Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2,or Windows Server 2008
Windows Server 2012 Windows Server 2012 None unless you first lower forest functional level
Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 Windows Server 2008 Windows Server 2008 R2 or Windows Server 2008
Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 R2 None unless you first lower forest functional level
Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 Windows Server 2008
Windows Server 2008 or lower Windows Server 2008 or lower None

جدول زیر امکان Rollback برای Forest Functional Level را با توجه به فعال بودن/فعال نبودن Active Directory Recycle Bin نمایش می دهد.

forest functional level Recycle Bin enabled امکان RollBack
Windows Server 2012 R2 Yes Windows Server 2012 or Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2 No Windows Server 2012, Windows Server 2008, or Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 Yes Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 No Windows Server 2008 R2 or Windows Server 2008
Windows Server 2008 R2 Yes None
Windows Server 2008 R2 No Windows Server 2008

برای تغییر سطح عملکرد Domain با استفاده از PowerShell و cmdlet زیر استفاده می کنیم:

Set-ADDomainMode [-Identity] <ADDomain> [-DomainMode] {<Windows2000Domain> | <Windows2003InterimDomain> | <Windows2003Domain> | <Windows2008Domain> | <Windows2008R2Domain> | <UnknownDomain>} [-AuthType {<Negotiate> | <Basic>}] [-Credential <PSCredential>] [-PassThru <switch>] [-Server <string>] [-Confirm] [-WhatIf] [<CommonParameters>]

سوییچ Identity معرف دامین مطلوب است. به عنوان مقدار برای سوییچ فوق می تواند از دستور (Get-ADDomain).Name استفاده شود. سوییچ DomainMode معرف سطح عملکرد مطلوب است که می تواند مقادیر زیر را دریافت کند. سایر سوییچ ها الزامی نمی باشد.

Windows2000Domain or 0
Windows2003InterimDomain or 1
Windows2003Domain or 2
Windows2008Domain or 3
Windows2008R2Domain or 4

توجه گردد مقادیر عددی فوق، بر اساس سیستم عامل(Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012) متمایز می باشند.

برای تغییر سطح عملکرد Forest از cmdlet زیر استفاده می کنیم:

Set-ADForestMode [-Identity] <ADForest> [-ForestMode] {<Windows2000Forest> | <Windows2003InterimForest> | <Windows2003Forest> | <Windows2008Forest> | <Windows2008R2Forest> | <UnknownForest>} [-AuthType {<Negotiate> | <Basic>}] [-Credential <PSCredential>] [-PassThru <switch>] [-Server <string>] [-Confirm] [-WhatIf] [<CommonParameters>]

سوییچ ForestMode می تواند دارای مقادیر زیر باشد:

Windows2003InterimForest or 1
Windows2003Forest or 2
Windows2008Forest or 3
Windows2008R2Forest or 4

توجه گردد مقادیر عددی فوق، بر اساس سیستم عامل(Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012) متمایز می باشند.