بررسی سرویس IPAM و System Center Virtual Machine Manager

امکان یکپارچه سازی بین IPAM و Virtual Machine Manager، در Windows Server 2012 R2 معرفی گردید و از این طریق نود Virtualized IP Address Space اطلاعات Address Space که توسط VMM مدیریت می شود را نمایش می دهد. به منظور یکپارچه سازی IPAM با VMM لازم است Microsoft Windows Server IP Address Management network service در IPAM افزوده شود. همچنین روی IPAM Server لازم است اکانتی که برای ارتباط میان VMM و IPAM ایجاد شده است، تنظیم گردد. در ادامه این روند تشریح شده است.

تنظیمات IPAM

VMM لازم است مجوز های لازم جهت modify اطلاعات IP Address Space و انجام Remote Management IPAM را داشته باشد. VMM با استفاده از Run as Account می تواند این دسترسی را پیدا کند. برای این منظور هم استفاده از اکانت های تحت دامین، هم اکانت های Local میسر است، با این وجود استفاده از یک اکانت منحصر به فرد تحت دامین پیشنهاد می گردد.

۱- اکانت کاربری مطلوب را ایجاد می کنیم و سپس در ادامه از طریق IPAM Server Console و Local Users and Groups دسترسی های لازم را به آن کاربر اعطا می کنیم.

۲- برای تنظیم دسترسی های لازم روی IPAM در قسمت Access Control روی Access Policies راست کلیک کرده و گزینه Add access policy را می زنیم و کاربر ایجاد شده در مرحله ۱ را انتخاب می کنیم.

clip_image002[1]

ipam--system-center-virtual-machine-manager

۳- در بخش Access Settings روی دکمه new کلیک کرده و سپس IPAM ASM Administrator Role را انتخاب می کنیم. همچنین اطمینان حاصل کنید Address Scope به صورت global باشد سپس add setting را می زنیم و در پایان OK را بزنید.

ipam--system-center-virtual-machine-manager

۴- اکنون در کنسول Local Users and Groups، اکانت ایجاد شده را به عضویت گروه Remote Management Users در می آوریم.

ipam--system-center-virtual-machine-manager

تنظیمات VMM

1- در Fabric workspace، در زیر مجموعه نود Networking، روی Network Service کلیک راست کرده و گزینه Add Network Service را می زنیم.

۲- در Add Network Service Wizard در قسمت نام IPAM را وارد کرده و توضیحات را به صورت اختیاری وارد می کنیم.

۳- در صفحه Manufacturer and Model، ابتدا Manufacturer را Microsoft و سپس Model را Microsoft Windows Server IP Address Management انتخاب می کنیم و next را می زنیم.

۴- در صفحه Credential، مقابل Run As Account دکمه Browse را می زنیم و سپس گزینه Create Run As Account را انتخاب می کنیم.

۵- اکنون کاربر ایجاد شده در بخش تنظیمات IPAM، را انتخاب می کنیم و نام و توضیح اختیاری مربوطه را تایپ می کنیم.

ipam--system-center-virtual-machine-manager

۶- در صفحه Connection String لازم است FQDN سرور IPAM را وارد کنید. به عنوان مثال ipam1.contoso.com

7- در صفحه Provider، اطمینان حاصل کنید برای Configuration provider، Microsoft IP Address Management Provider انتخاب شده باشد و سپس Test را بزنید.

۸- اطمینان حاصل کنید نتیجه بررسی برای Test open connection و Test capability discoveryبرابر با Passed باشد. اگر هر کدام Failed شده باشد، لازم است مجوز های دسترسی به سرور IPAM و یا FQDN را بررسی نمایید.

۹- در صفحه Host Group، گزینه All Host را انتخاب کنید تا تمام Logical Network ها با IPAM یکپارچه گردند. همچنین اگر قصد ندارید برخی از Host Group ها مانیتور نشوند، آن ها را انتخاب نکنید. در پایان Finish را بزنید.

۱۰- به صورت پیش فرض، Jobs Dialog Box وضعیت MM provisioning را نمایش می دهد. بررسی کنید که وضعیت Add network service device و Create new RunAs Account برابر با Completed باشد.

Synchronize شدن IPAM و VMM

به صورت خودکار، با استفاده از IPAM network service در VMM، اطلاعات virtualized IP address space زمانی که تغییری روی Logical Network ها صورت گیرد، به روز می گردد. همچنین در زمان ساخت Logical Network ها در IPAM، آن ها به صورت خودکار در VMM ایجاد می شوند. با این وجود لازم است از برخی از Custom Field ها در IPAM به منظور provision شدن صحیح آن ها در VMM استفاده گردد. IPAM می تواند برای افزودن و مدیریت چند Instance مختلف از VMM با استفاده از مقدار یکتای فیلد Managed By می تواند صورت پذیرد.

افزودن یک Logical Network با استفاده از VMM

1- در Fabric Workspace، در زیر نود Networking روی logical Network کلیک راست کنید و گزینه Create Logical Network را بزنید.

۲- سپس نام، Network site name، IP subnet و host های مطلوب را در wizard مربوطه انتخاب کنید. در پایان باید یک Logical Network مشابه زیر ایجاد شده باشد.

ipam--system-center-virtual-machine-manager

۳- اکنون در کنسول IPAM پس از Refresh کردن باید قادر به مشاهده Logical Network ایجاد شده باشید.

ipam--system-center-virtual-machine-manager

افزودن یک Logical Network با استفاده از IPAM

افزودن logical Network از طریق IPAM فرایندی پیچیده می باشد. در محیط های عملیاتی پیشنهاد می شود logical network ها تنها از طریق VMM ایجاد گردند.

۱- در کنسول IPAM در قسمت Virtualized IP Address Space، روی Provider IP Address Space کلیک راست کرده و گزینه Add IP Address Space را بزنید.

۲- نام مطلوب را وارد کرده و سپس Type of IP address space را برابر Provider IP Address Space قرار دهید و ok کنید.

۳- سپس در Server Manager روی نود IPAM کلیک راست کرده و گزینه IPAM Settings را بزنید.

ipam--system-center-virtual-machine-manager

۴- در پنجره تنظیمات IPAM گزینه Configure Custom Fields را بزنید.

۵- در پایین Step1، در لیست Custom Field Names نام VMM Logical Network را بیابید و روی آن کلیک کنید.

۶- در پایین Step2، روی خط خالی کلیک کرده و نام Logical Network که در بالا وارد کرده اید را تایپ کنید و سپس ok را بزنید.

 

۷- مجددا گزینه Configure Custom Fields را بزنید و این بار در Step1 نام Network Site را انتخاب کنید. در Step2، نام Network Site مطلوب را وارد کنید و OK کنید.

۸- در تنظیمات IPAM، Configure Custom Field Associations را بزنید.

۹- اگر قبلا یک VMM Logical Network با یک Network Site مرتبط شده است، Edit را بزنید. در غیر این صورت، new را بزنید.

۱۰- به عنوان Custom Field 1، لازم است VMM Logical Network و Network Site را برای Custom Field 2 انتخاب نمایند و در پایان دکمه update association را بزنید.

۱۱- در کنسول IPAM در قسمت provider IP address space روی Logical Network ایجاد شده در مرحله ۲ راست کلیک کرده و گزینه Add IP Address Subnet را بزنید. سپس نام و subnet مطلوب را وارد نمایید.

۱۲- در IP Address Subnet Virtualization Properties گزینه provider را انتخاب نمایید و در سپس Provider IP address space، لازم است Address Space مناسب را انتخاب نمایید.

۱۳- Logical Network و Network site ایجاد شده در مراحل فوق را انتخاب نمایید.

۱۴- در قسمت Custom Configurations، ابتدا Managed by Service را برای Custom field انتخاب نمایید و سپس مقدار VMM را وارد نمایید و add را بزنید.

۱۵- همچنین Service Instance را به عنوان یک Custom field دیگر با مقدار FQDN سروری که VMM روی آن قرار دارد وارد کنید و ok را بزنید.

۱۶- اکنون بررسی کنید که subnet ایجاد شده با تنظیمات مناسب ایجاد شده است.

ipam--system-center-virtual-machine-manager

۱۷- در کنسول IPAM در Navigation Pane روی سایت ایجاد شده در مراحل قبلی کلیک راست کرده و سپس گزینه Add IP Address Range را بزنید.

۱۸- اکنون NetworkID و Prefix length را وارد کنید و در سپس Managed by service، گزینه VMM را انتخاب نمایید. در فیلد Service instance لازم است FQDN سرور VMM را وارد نمایید.

۱۹- برای Use IP address range مقدار Provider و برای Provider IP address space لازم است address space مناسب را انتخاب نمایید و OK را بزنید.

۲۰- بررسی کنید IP Address Range ایجاد شده در مراحله قبلی ایجاد شده است.

۲۱- اکنون در قسمت Logical Network در VMM باید Logical Network ایجاد شده قابل مشاهده باشد.smile icon

ipam--system-center-virtual-machine-manager

دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.