برطرف کردن خطا Gpupdate: Windows Could Not Locate the Directory Object

ممکن است در زمان استفاده از دستور Gpupdate /force بر روی کلاینت با خطای Gpupdate: Windows Could Not Locate the Directory Object رو به رو شوید! جهت برطرف کردن این مشکل می توانید مراحل زیر دنبال کنید.

    User Policy update has completed successfully.
    Computer policy could not be updated successfully. The following errors were encountered:

    The processing of Group Policy failed. Windows could not locate the directory object OU=Top-Level,OU=computers,DC=PeteNetLive,DC=com. Group Policy settings will not be enforced until this event is resolved. View the event details for more information on this error.

    To diagnose the failure, review the event log or run GPRESULT /H GPReport.html from the command line to access information about Group Policy results.

Event ID 1101:

Log Name: System
Source: Microsoft-Windows-GroupPolicy
Event ID: 1101
Task Category: None
Level: Error
Keywords:
User: SYSTEM
Computer: PNL-PROD-WIN10.pnl.com
Description:
The processing of Group Policy failed. Windows could not locate the directory object OU=PNL,DC=pnl,DC=com. Group Policy settings will not be enforced until this event is resolved. View the event details for more information on this error.

جهت رفع مشکل نیاز به دسترسی Read گروه ‘Authenticated Users’ به OU که کلاینت ها در آن قرار دارند می باشد.

مجدد از دستور Gpupdate /force استفاده می کنید.

70%
Awesome
  • Design
دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.