Browsing Tag

Red Team Field Manual Video Library

RTFM – Red Team Field Manual Video Library

دوره RTFM - Red Team Field Manual Video Library را برای هر فردی که علاقه مند به یادگیری در مورد امنیت تهاجمی است، چه برای استفاده از روش های عملیاتی خود در درگیری ها، چه برای یک مدافع برای درک بهتر مهارت های تجاری دشمنان خود، به شدت توصیه…