Browsing Tag

Native VLAN Frame

بررسی و پیاده سازی Q-in-Q VLAN Tunnels سیسکو

Q-in-Q Tunnel یکی از راه حل های سیسکو جهت انتقال VLAN های مشتریان توسط ISP است . شما تصور کنید که یک مشتری با چند دفتر و شعبه در مکان های مختلف جغرافیای ، نیازمند ، ارتباط بین دفاتر خود و انتقال VLAN های مجموعه ، بین تمامی شعبات خود است .…