Browsing Tag

دانلود AWS Certified Cloud Practitioner

AWS Certified Cloud Practitioner Complete Video Course

در آموزش ویدئویی AWS Certified Cloud Practitioner بیش از هفت ساعت مبانی رایانش ابری را پوشش می دهد، همچنین به خدمات اصلی AWS مانند آمازون EC2، آمازون RDS، آمازون S3، امنیت و طراحی و اصول معماری، بهترین شیوه ها و به مدیریت هزینه پرداخته می…