Browsing Tag

دانلود کتاب Computer Networking

Computer Networking: A Top-Down Approach, 8th Global Edition – دانلود کتاب شبکه های کامپیوتری:…

Computer Networking: A Top-Down Approach, 8th Global Edition - شبکه‌های کامپیوتری مجموعه‌ای از کامپیوترهای مستقل و متصل به یکدیگر هستند که با یکدیگر ارتباط داشته و تبادل داده می‌کنند. مستقل بودن کامپیوترها بدین معناست که هر کدام دارای…