مدیریت Time zone نانو سرور به وسیله پاورشل

از آنجایی که ابزارهای GUI از نانو سرور حذف شده است بهترین راه برای مدیریت آن پاورشل می باشد ما در این مقاله مدیریت Time zone را در نانوسرور بررسی خواهیم کرد برای شروع کار ابتدا از طریق پاورشل به نانو سرور وصل شوید.

اتصال به نانو سرور از طریق پاورشل

برای نمایش Time zone از دستور زیر استفاده کنید.

Get-TimeZone

برای نمایش کلیه Time zone ها از دستور زیر استفاده کنید.

Get-TimeZone -ListAvailable | ft

برای تنظیم Time zone از دستور زیر استفاده کنید.

set-TimeZone -name "US Mountain Standard Time"

Nano Servertime zoneپاورشلمدیریت Time zoneنانو سرورنانو سرور 2016ویندوز سرور 2016
Comments (1)
Add Comment
  • احسان ملکی

    تشکر.